پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

هیرشی، جرم یا انحراف را ناشی از ضعف یا گسستگی ارتباط فرد یا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه یا جامعه ای می داند و علقه های اجتماعی از نظر او علاقه، مشغولیت ، تعهد ایمان و عقیده می باشند.

فمینیسم ها با بیان شرایط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و اقتدار مردان و فرمانبرداری زنان را به عنوان عامل ریشه دار مرد سالاری و نابرابری بین زنان و مردان می‌دانند و نتیجه این شرایط نامطلوب و نابرابری را جرم و انحراف زنان می دانند و خواهان تغییر قوانین موجود می باشند.

با توجه به مباحث فوق و سوابق تجربی تحقیق می توان اذعان نمود كه تمامی نظریات فوق بدنبال كشف علل و عوامل ایجاد  جرم در جامعه بوده و در این راستا هر یك به عامل به خصوص در ایجاد جرم و كجروی اشاره نموده اند.

چنانكه از سوابق تجربی تحقیق بر می آید جرائم زنان بیشتر شامل مواردی چون روسپیگری اعتیاد، فروش مواد مخدر، سرقت می باشد كه علل و عوامل آنها ریشه در فقر اقتصادی ـ بیكاری فقدان والدین و والدین معتاد و سارق بوده و همچنین اینگونه افراد دوران كودكی و نوجوانی خوبی را از خود گزارش نمی كنند. آنها معمولاً مورد بی توجهی و بی مهری و تنبیه های شدید بدنی قرار داشته و برای خلاص شدن  از چنین وضعیتی یاد دست به فرار زده اند و یا اینكه تن به ازدواجهای زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هایی مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است.

 

سوابق پژوهش:

سامر در سال 1998 در کالیفرنیا مطالعهای را تحت عنوان جرم و خرابکاری در خوابگاههای محـل اقامـت دانشـجویان بـا استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه بر روی 672 نفر از دانشجویان صورت داد. نتـایج تحقیـق نشـان داد که نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان یکی از عوامل تعیینکنندة میزان خـراب کـاری آنهـا اسـت . فعالیـتهـایی همچون اشتغال به کار در کنار تحصیل در دانشگاه، به میزان چشمگیری از خرابکاری دانشجویان کاسته است. تحرك مکـانی زیاد جهت ادامه تحصیل و فشارهای اقتصـادی و اجتمـاعی، بـا رفتارهـای ضـد اجتمـاعی و خـراب کارانـه دانشـجویان ارتبـاط معنیداری داشتند (نیکاختر، 1379).

در فرانسه کازلین با بررسی 1253 نفر از دختران و پسران 14