پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:

پس از مرتن افرادی چون رابرت اگینو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهایی را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذیل می باشد:

الف) رابرت آگینو: اگینو می گوید تاكید عمده نظریه فشار اجتماعی از جمله نظریه مرتن توجه به اهمیت روابط اجتماعی منفی است. اگینو معتقد است سه منشأ كلی فشار وجود دارد كه باعث انحراف می‌شود:

1ـ عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتماعی

2ـ حذف وقایع با ارزش از نظر اجتماعی ، مثلاً از دست دادن نزدیكان

3ـ تجربه وقایع منفی از نظر ارزشهای اجتماعی كه شامل تجربیاتی مانند سوء استفاده جنسی از كودكان ، قربانی شدن در یك واقعه جنایی، تنبیه های لفظی یا جسمانی اگینو معتقد است كه این فشار ها تمایل به كج رفتاری را در افراد ایجاد می كند.

ب) مسنرو روزنفلد: مسنرو روزنفلد نظریه مرتن را در باب كج رفتاری طبقه پایین و نظر جامعه شناسان معاصرتر را نسبت به اینكه كج روی فقط منحصر به طبقه پایین نیست بلكه طبقات بالا و متوسط هم ممكن است دست به كج رفتاری بزنند را مورد توجه قرار دادند.

مسنرو روزنفلد می گویند علت عدم هماهنگی بین اهداف اجتماعی و راههای نهادی شده در جامعه آمریكا بویژه دست یافتن به پول ، اقتصاد بازار آزاد است كه مبدل به نهاد اصلی اجتماع گردیده است نهادهای دیگر مثل مدرسه، كلیسا، خانواده در مقابل آن ضعیف هستند.

2ـ نقش های غیر اقتصادی در شرایطی كه تناقض پیش آید فدای نقش های اقتصادی

آن ها معتقدند كه تسلط ساختار اقتصادی از سه طریق آشكار می شود.

«1ـ نقش های غیر اقتصادی از ارزش كمتری در مقابل نقشهای اقتصادی برخوردار است.

می‌شوند.

3ـ در زبان روزمره استعارهای اقتصادی زیاد به كار می رود»[1]

به نظر می آید در جامعه ایران هم  نظریه مسنروروزنفلد بویژه بند اول آن عمل می شود و همین عامل یا عوامل با توجه به فرهنگ رو به ازدیاد تجمل گرایی و ناهمخوانی آن با راهها و قواعد موجود موجب انحراف جامعه و بویژه دختران و زنان شده است.

نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود

ویلیام گود با یاری گرفتن از آنومی و تعمیم آن به نهاد خانواده درصدد است كه آنومی در اجتماع را تعیین نماید. بنا به