پایان نامه شناسایی نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور

دانلود پایان نامه

ماتریس GE

این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد، در این مدل در محور افقی جذابیت صنعت که می‌تواند شامل متغییرهای زیادی باشد و در محورهای عمومی‌نیز توانایی کسب، که در آن هم می‌تواند متغیرهای زیادی را در برگیرد درج میشود ساختار مدل در شکل ۲-۳-۲ نشان داده شده است. براساس این متغییر ها و وضعیت و موقعیت شرکت را تحلیل و در جدول مشخص می‌نماییم متناسب با موقعیت استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. شکل ۲-۲ شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE را نشان میدهد.

 

جذابیت صنعت ( محصول/ بازار )

کممتوسطزیادقوت
قوی های
توسط کسب
ضعیف و کار

 

شکل ۲-۲ شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE

سرمایه گذاری/ رشد

گزینشی / درآمد

بهره برداری/سلب مالکی

مدل GE 7 مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می‌کند:

 • تعریف عامل کلیدی محیطی و درونی.
 • ارزیابی عوامل محیطی موجود.
 • ارزیابی عوامل داخلی.
 • تعیین موقعیت در جدولGE
 • ارزیابی عوامل محیطی و فرصت های آتی.
 • تعیین توانمندی های داخلی.
 • انتخاب یکی از استراتژی ها با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی.
 • استراتژی توسعه : گسترش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
 • استراتژی کاهش : کاهش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
 • حفظ وضع موجود: عدم تغییر درمیزان فعالیت و سرمایه گذاری شرکت.

هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیتهای است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد وشرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.

در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بودکه مشخص می‌شود، اگر برای فعالیتی جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی آن در شرکت موجود است باید استراتژی توسعه وگسترش را مد نظر قرار داد.

اگر برای فعالیتی نه جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست، اما توانمندی در شرکت وجود دارد. با استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی را دنبال نمود (گودرزی، ۱۳۸۸).

 

۲-۳-۳ مدل پورتر

این مدل می‌تواند در جهت امکان ورود یا عدم ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود طبق این مدل در صحنه رقابت پنج نیروی رقابتی موثر هستند حاصل جمع این نیروها میزان جذابیت صنعت را نشان می‌دهد. نحوه ارتباط پنج نیروی رقابتی در شکل ۲-۳-۳ مشخص شده است.

 

تازه واردهاقدرت تهدید – ورود
عرضه کنندگان( قدرت چانه زنی )
کالاهای جایگزین( قدرت جایگزینی )
خریداران( قدرت چانه زنی )
رقبای موجود(شدت رقابت )
شکل ۲-۳ نیروی رقابتی پورتر(دیوید۱۳۸۸)

در این مدل برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک لیستی از عوامل قدرت یا ضعف برای هر صنعت تهیه می‎شود که پس از امتیاز بندی و تجزیه وتحلیل می‌توان تاثیر هر یک از عناصر پنجگانه در مدل را مشخص و نسبت به تقویت و حفظ آن اقدام نمود. ( فروزنده، ۱۳۸۴)

 

۲-۳-۴ مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)

این مدل اولین بار در سال ۱۹۹۲ توسط کایلان و نورتون در مقاله ” کارت امتیاز متوازن سنجه ای که محرک عملکرد است ” در مجله کسب و کارها ارائه شد. کاپلان و نورتون با تمرکز به نیاز مدیران مبنی بر در دست داشتن هر دو شاخص مالی و عملیاتی ، ۴ حوزه اصلی زیر را در نظر گرفتند.

 • دیدگاه مشتری : نحوه ارزیابی مشتری از عملکرد شرکت
 • دیدگاه درونی : شناسایی فرایند های مهم و بهبود آن
 • دیدگاه رشد و یادگیری : ایجاد امکان فراهم آوردن ارزش در آینده
 • دیدگاه مالی : چگونگی در نظر گرفتن منافع سهامداران

کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی‌ را ایجاد می‌کند که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای منسجم از شاخص های عملکرد ترجمه می‌نماید. این چارچوب در برگیرنده سنجه های هر دو

 

شکل ۲-۴ زنجیره علت و معلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن( شاهرودی و قلی زاده توچایی ۱۳۸۹)

 

بعد مالی و غیر مالی است این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می‎شوند. لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند میدهد.

یافته های کاپلان و نورتون تعیین کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق درهر یک از ۴ دیدگاه اهداف خود را تعیین میکنند و برای ارزیابی سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی‌هر یک از سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می‌گذارند. بین اهداف و سنجه های این ۴ دیدگاه رابطه علت ومعمولی وجو دارد آنها را با یکدیگر ارتباط میدهد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

Leave a comment