پایان نامه شناسایی راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس

1-5. سؤال های پژوهش

  1. مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت کدام اند؟
  2. مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه از چه جایگاهی برخوردار است؟
  3. از نظر دبیران دوره متوسطه، راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس کدام اند؟

1-6. تعریف های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

1-6-1. تعریف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات

ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ فرهنگ ایثار و شهادت در دوره متوسطه و ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ درك روﺷﻨﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ چون ایثار، شهادت، فرهنگ، فرهنگ ایثار و شهادت، دوره متوسطه، اهداف مصوب دوره متوسطه، راهکار و نهادینه سازی ﺿﺮوری به نظر می رسد.

ایثار[1] : این كلمه، به معنای بذل و بخشش، ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر، گذشت كردن از حق خود برای دیگران، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن، منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن، دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن آمده است (دهخدا، 1376، ج 3 : 3166). ایثار در اصطلاح دانش اخلاق، دومین نوع از انواعی است که تحت فضیلت «سخا» قرار دارد و مراد از آن این است که انسان از آن چه خود بدان نیاز دارد، جوانمردانه بگذرد و آن را به دیگری که بدان نیازمند است ببخشد و این گذشتن و بخشیدن که همانا دیگری را بر خود برگزیدن است، ملکه نفس آدمی گردد (دائرۀ المعارف تشیع، 1375: 78).

شهادت[2] : مرحله و درجه پایانی ایثار «شهادت» است و آن را می توان کامل ترین جلوه ایثار دانست. در اسلام کشته شدن آگاهانه در راه آرمانی مقدس و پاک که به تعبیر قرآن «فی سبیل الله» نامیده می شود، شهادت نام دارد (علی اکبری، 1389: 176). فرهنگ انگلیسی ـ فارسی آکسفورد[3] درباره شهادت می نویسد : شهادت به عملی اطلاق می شود که فرد به خاطر اعتقادات مذهبی و یا به خاطر دلایل و اصول مهمی جان خود را از دست می دهد (فرهنگ آکسفورد، 1377: 382). در فرهنگ علوم سیاسی، شهادت به معنای کشته شدن در راه عقیده آمده است و اشاره دارد که شهادت دو رکن دارد : یکی این که در راه خدا باشد و دیگر این که آگاهانه صورت گرفته باشد (آقابخشی، افشاری راد، 1383: 400). کسی که به چنین مقامی دست یابد شهید است و شهید در لغت به معنای حاضر، ناظر، کشته در راه خدا، گواهی دهنده، آگاه، خبر دهنده راستین و امین، محسوس و مشهود، نمونه، الگو و سرمشق است (شریعتی، 1374: 157).

[1]. Sacrifice

[2]. Martyrdom

[3]. Oxford

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه