پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-1 مقدمه‌

جرایم معمول در غالب شهرهای جهان تهدیدی جدی برای جان و دارایی انسانها اسـت . فراوانـی ایـن جـرایم در محـیط هـای شهری نه فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی تعارض دارد، بلکه رنج انسانها، هدر رفتن منابع اقتصادی، سرخوردگی شهروندان، وخامت کلی کیفیت زندگی و ضایعات سنگین دیگر را به دنبال میآورد. بررسیها در کشورهای مختلف جهان همواره بر وجـود ارتباط میان وقوع انواع جرمها و جنایتها با زاغه نشینی دلالت دارد. میتوان گفت با فاصله گـرفتن شـیوة زنـدگی زاغـه نشـینی، میزان انواع جرمها و جنایات کاهش مییابد؛ با وجود این باید توجه داشته باشـیم کـه همـه زاغـه نشـینان انسـا نهـایی جـانی، ناسازگار و هنجارشکن نیستند، بلکه فقط ـ به دلایلی معین ـ میزان خشونت و خلاف کاری در این مناطق در مقایسـه بـا دیگـر مناطق شهری بیشتر است.

همراه با ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن جوامع، حاشیه نشینی گسترش مییابد که پیامدهای مثبت و منفـی را به همراه دارد. پیامدهای منفی این پدیده در مقایسه با پیامدهای مثبت، بارهای سنگینی را بـر دوش مسـئولان هـر جامعـه ای می گذارند و رفاه افراد، خانوادهها و جوامع را تحت تأثیر قـرار مـی دهنـد (هرنانـدو، 1380). بـه دنبـال پدیدارشـدن اجتماعـات حاشیه نشین، مسایل و مشکلاتی دامنگیر شهرها شد که شاید به طور مستقیم نتیجۀ حاشیه نشـینی تلقـی شـد، ولـی در واقـع تأثیر غیرمستقیمی است که عوامل به وجودآورنده و تشدیدکنندة حاشیه نشینی مسبب آن بودهاند. تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاه سیاسی حاشیه نشینی بر نظام اقتصادی حاکم بر کل جامعه، روابط اجتماعی و محیط زنـدگی شـهری و محـیط زیستی که به کج رفتاری، آلودگی و خطرات موجود در آن دامن میزنند، می تواند بسیار مخرب باشد. اغلب از حاشیه نشینی بـه عنوان معضلی اجتماعی نام برده میشود. اما درحقیقت این پدیده نتیجۀ تخریب نظام مند روابط قدیمی حاکم بر اقتصاد کشـور (به ویژه کشاورزی) طی دوران تکیه بر درآمد نفت و رواج الگوی مصرفگرایی و گسترش واردات اسـت . البتـه گـاه نقـش عامـل سیاسی را نیز در متلاشیکردن جامعه های ایلی و روستایی به آن اضافه میکنند که سبب مهاجرت های بیحسـاب بـه شـهرها شده است؛

  • 1