پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

براساس دیدگاه پارسونزنیز نظام فرهنگی كه بالاترین مقداراطلاعات رادراختیـار دارد، تأثیر مسلمی بر دیگر نظـام هـا دارد. در نتیجـه تغییراتـی كـه در نظـام فرهنگـی صورت میگیرد، جامعه را عمیقاً و برای مـدتی طـولا نی تحـت تـأثیرقـرار مـی دهـد(غفاری و ابراهیمی لویه،۱۳۸۴). اولریك بك نیز در كتاب «جامعـة ریـسك» مدرنیتـة متأخر و پیامدهای فرهنگی آن را موجـب تغییـرات اجتمـاعی، ناپایـداری در روابـط اجتماعی، گسست در ساختارهای خانوادگی و در نتیجه تولید ناامنی اجتمـاعی بیـان كرده و معتقد است كه خطر، ناامنی، ترس و محرومیت اجتماعی دستاوردها و نتایج مدرنیزاســیون موفقنــد و ایــن روی تاریــك و اجتنــاب ناپــذیر ســكه پیــشرفت و توسعه یافتگی است. در نتیجه جهانی شدن فرهنگ را می توان عامـل فرهنگـی تغییـرات اجتمـاعی در تمامی جوامـع دانـست كـه سـاختار و هویـت نهادهـا و روابـط اجتمـاعی را متحـول میسازد و تغییرات اجتماعی گسترده و شـتابانی را موجـب مـی شـود. ایـن تغییـرات، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط میان فـردی، فراینـدها، نهادهـا و سـاختارهای اجتماعی داشته باشد و تأثیرگذاری منـابع مرجـع و در نتیجـه پیـشگیری اجتمـاعی از جرم را تضعیف كند.

 

2-4 رویکرد جنسیتی جرم شناسی

نگاهی گذرا به تاریخچه جرم‌شناسی نشان می‌دهد که قبل از دهه 1960 جرم همواره‌ یک فعالیت مردانه‌ محسوب‌ می‌شده‌ است بـه طـوری کـه در آمار جنایی اثری‌ از‌ جرائم‌ توسط زنـان بـه چـشم نمی‌خورد و بر همین اساس مطالعه‌ای هم در تبیین بزهکای آنها صورت نگرفته است.این وضعیت،در جوامع‌ اروپایی‌ که‌ از دهه‌های گذشته به مطالعه‌ جرم پرداخته‌اند،عادی مـحسوب شـده و مـورد‌ بحث قرار نگرفته است.مردان خود قانون‌ گذاران،مجریان و نقض کـنندگان آن بـودند و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دادند.بنابراین‌ نظام کیفری،یک‌ نظام‌ مردانه‌ با دیدگاه‌های جنسیتی بوده است.چنین نگرشی،هم در آمار جنایی و هم در‌ نظریه‌های‌ ارائه شده به مـنظور تـبیین جـرائم منعکس است.تاریخچه مطالعات‌ جرم‌شناسی تا قبل از سال‌های 1960،جز در موارد‌ معدودی،فاقد‌ تـفکیک‌ جنسیتی در مطالعات بزهکاری بوده است.

عدم