پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

2-1 مقدمه

در این فصل ، بعد از مطرح ساختن تعاریف به تبیین هدف عوامل موثر بر انحرافات از یک سو از منظر رویکردهای زیست شناختی و روانشناختی و از سوی دیگر از منظر رویکردهای مختلف جامعه شناختی و بیان انتقادات و نواقص موجود در این رویکردها مورد بررسی قرار گرفته است. رویکردهای زیست شناختی عوامل جسمانی و زیستی نظیر نقص بدن، ویژگیهای خاص اندامهای بدن، شکل جمجمه و ناهنجاریهای کرموزومی را بر انحرافات موثر میدانند. مهمترین ایرادات بر این رویکرد عدم توجه به تاثیر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز عدم وجود مدارک و شواهد کافی دال بر اینکه کلیه منحرفین دارای ویژگیهای بیولوژیکی مشابهی هستند. رویکرد روانشناختی بر تفاوتهای فردی افراد که بر اساس عوامل روانشناختی نظیر هوش و نوع شخصیت تعیین میشود تمرکز دارند و برای یافتن ریشه ها و عواملی که فرد را مستعد رفتارهای انحرافی مینماید باید ویژگیهای فردی او نظیر اختالالت شخصیتی، خشم، اضطراب، افسردگی، لذت جویی، کم هوشی و… را شناخت. معمول ترین انتقادات بر دیدگاه روانشناسانه، خصوصا روانکاوی فروید آزمون ناپذیر بودن آن است. زیرا تبیینهای روانشناسانه اغلب ذهنی و دور از دسترس ابزارهای سنجش گر عینی است که از دیدگاه روش شناسی علمی پذیرفته شده نیست. رویکردهای جامعه شناختی از قبیل نظریه آنومی دورکیم، نظریه انحرافات مرتون، نظریه عمومی فشار، نظریه فرصتهای افتراقی، نظریه پیوند افتراقی، نظریه پیوند اجتماعی و نظریه تضاد، رفتارهای انحرافی را نه نتیجه تفاوتهای فردی و نه نتیجه ویژگیهای جسمانی و ژنتیکی میدانند، بلکه انحراف را نتیجه فشار ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر فرد میدانند. و بر نقش ساختارها، نهادها، فرایندها و عوامل اجتماعی موثر بر رفتار فرد متمرکز میشوند.

2-2 تعاریف:

جرم و عوامل جرم زا

از دیدگاه حقوقی « نقض قانون هر كشوری در اثر عمل خارجی در صورتی كه انجام وظیفه با اعمال حقی آن را تجویز ننماید و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می . »شود بعضی دیگر نیز هر فعل یا ترك فعلی را كه نظم ، صلح و آرامش اجتماعی را مختل نمای ( اند د و قانون برای آن مجازات تعیین كرده باشد جرم نامیده