پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-6 اهداف پژوهش

هدف كلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری است.

اهداف فرعی عبارت اند از بررسی میزان جرائم بر حسب گروه هـای سـنی، تحـصیلی، وضـعیت تأهل و وضعیت فعالیت اقتصادی، منطقه مسكونی و بررسی میزان تعلقات اجتماعی، دین داری و سن ازدواج زنان زندانی شهرستان ساری.

 

1-7 هدف كاربردی

این پژوهش مورد استفاده در موسسات پژوهشی مانند دانشگا ها و موسسات مربوط به مسائل اجتماعی و همینطور ادارات قضایی و پیشگیری از جرم مورد استفاده است.

 

1-8 متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته تحقیق ارتکاب جرم بوده است.

متغیرهای مستقل: سن، نوع مسکن، میزان تحصیلات، محل تولد، منطقه محل سکونت (حاشیه و مرکز)، وضعیت اشـتغال، درآمد ماهیانه، شغل پدر، یادگیری جرم و تعلق طبقاتی که دو متغیر یادگیری جرم و تعلق طبقاتی به صورت طیف شامل چند گویه بودهاند و متغیرها پس از ترکیب طیفها به دست آمدهاند.

1-9 تعاریف:

1-9-1تعریف نظری

1-9-1-1 کج‌رفتاری:

به معنی تخلف عمدی از هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی است که در جامعه پذیرفته شده است. کج‌رفتاری فقط به نحوه عمل فرد مربوط نیست، بلکه به فعالیت‌های گروه‌ها نیز مربوط می‌شود. به افرادی که از هنجارهای پذیرفته شده فراتر می‌روند، کج‌رفتار گفته می‌شود. افراد کج‌رفتار عموماً ضمانت‌های اجرایی رسمی و غیررسمی هنجارها را نادیده می‌گیرند. کج‌رفتاری در جامعه‌شناسی،  روان‌شناسی،  روان‌پزشکی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد(اوبرای، 1993).

1-9-1-2 جرم:

رسو جرم را چنین تعریف کرده است : هر فعلی که قرارداد اجتماعی را نقض می کند قراردادی که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند و همه افراد جامعه آن را پذیرفته اند ، بنابراین جرم یک قرارداد اجتماعی است اما از نظر کانت « هر علمی که مخالف اخلاق و عدالت باشد جرم است(صـدیق سروستانی، 1383) .

 

 

1-9-1-3 مجرم:

مجرم كسی است كه مرتكب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند كه وجدان جمعی را جریحه دار كند به بیان دیگر هر فعل یا ترك فعلی كه نظم ، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین كرده باشد جرم محسوب میشود و بالاخره