پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-4 فرضیات پژوهش

 1. به نظر میرسد بین از هم گسیختگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد.
 2. به نظر میرسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد.
 3. به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط معناداری وجود دارد.
 4. به نظر میرسد بین سن ازدواج و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.
 5. به نظر میرسد بین دین داری و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.
 6. به نظر میرسد بین تعلقات اجتماعی زنان مجرم و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.

 

 

 

1-5 سوالات پژوهش

 1. آیا بین از هم گسیختگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط  وجود دارد؟
 2. آیا بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط وجود دارد؟
 3. آیا بین پایگاه اجتماعی زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط وجود دارد؟
 4. 1-4 فرضیات پژوهش
  1. به نظر میرسد بین از هم گسیختگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد.
  2. به نظر میرسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد.
  3. به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط معناداری وجود دارد.
  4. به نظر میرسد بین سن ازدواج و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.
  5. به نظر میرسد بین دین داری و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.
  6. به نظر میرسد بین تعلقات اجتماعی زنان مجرم و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط معنـاداری وجود دارد.

   

   

   

  1-5 سوالات پژوهش

  1. آیا بین از هم گسیختگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط  وجود دارد؟
  2. آیا بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط وجود دارد؟
  3. آیا بین پایگاه اجتماعی زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط وجود دارد؟
  4. آیا بین سن ازدواج و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط وجود دارد؟
  5. آیا بین دین داری و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط وجود دار؟
  6. آیا بین تعلقات اجتماعی زنان مجرم و ارتکاب جرم زنان مجرم ارتباط وجود دارد؟
 • 1