پایان نامه سهم هوش هیجانی در پیش بینی سلامت روان سالمندان

دانلود پایان نامه

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران (برای مثال، بار – ان، 2000 ) بر این عقیده اند كه بین هوش هیجانی و عملكرد موثر در انطباق با حوادث روزمره زندگی پیوند و ارتباط وجود دارد. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان سلامت روان و هیجان است. علیرغم دیدگاههای اولیه، نگاه واقع بینانه به ماهیت انسان نشان می دهد كه انسان نه منطق صرف است و نه احساس (هیجان) صرف، بلكه تركیبی از هر دو می باشد. بنابراین توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملكرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی بستگی دارد (سالووی و مایر 2001 ؛ به نقل از بار – ان، 2000).

سال­هاست روان شناسان درصدد هستند به این سئوال پاسخ دهند كه چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از سلامت روانی بهتری برخوردارند. یا چرا برخی نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ و چه عواملی این تفاوت ها را رقم می زند؟ پاسخ به این سئوالات بر لزوم بررسی عواملی كه تصور می شود موفقیت افراد تبیین كند، مهارت های هیجانی تأكید دارد به سرعت روشن شد كه كلید تعیین و پیش بینی موفقیت و كام یابی تنها هوش شناختی نیست (بار – ان، 2000).

لذا با توجه به اهمیت جنبه های كاركردی هیجان در سلامت جسمی و روانی انسان مطالعه و بررسی این سازه و نقش آن در سلامت روان مهم و سودمند است.

در مسیر تحولات زندگی اهمیت هوش هیجانی به عنوان یک عامل برای سازگاری مناسب با تحولات ،بیشتر مشخص شده است. هوش هیجانی به فرد در جهت شناخت احساسات خود و دیگران ،مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران وحس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف کمک می کند (بخشی سورشجانی،1387). تلاش در جهت صنعتی شدن وگسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته است و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که هرچند تازه نیست اما از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه شده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مساله در این ارتباط پیشگیری از مسایلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه