پایان نامه ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده  تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش: برنامه ریزی شهری

عنوان:

ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

استاد راهنما:

دکتر نورالدین عظیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدتقی رهنمایی

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………..2

فصل اول

1- طرح تحقیق…………………………………… 4

1-1: بیان مسأله………………………………….. 4

1-2: ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………….. 5

1-3: اهداف تحقیق…………………………………… 6

1-4: پیشینه تحقیق…………………………………… 6

1-5: سؤالات تحقیق…………………………………… 10

1-6: فرضیات تحقیق…………………………………… 10

1-7: روششناسی تحقیق…………………………………… 11

1-7-1: روش گردآوری اطلاعات……………………………………. 11

1-7-2: ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………. 11

1-7-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق…………………………………… 12

1-8: مشکلات و موانع تحقیق………………………………….. 12

فصل دوم

2- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق…………………….. 15

2-1: مفاهیم و واژگان تحقیق…………………………………… 15

2-1-1: ساماندهی………………………………….. 15

2-1-2: مسکن…………………………………… 15

2-1-3: سکونتگاه غیررسمی……………………………………. 15

2-1-4: اسکان غیر رسمی………………………………….. 16

2-1-5: حاشیه نشینی………………………………….. 16

2-2: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی…………. 19

2-3: حاشیه نشینی در جهان………………………………….. 21

2-4: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب……….. 21

2-5: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران………………. 23

2-5-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران……………………. 26

2-6: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی………….. 27

2-6-1: سطح کلان………………………………….. 28

2-6-2: سطح میانی………………………………….. 29

2-6-3: سطح خرد………………………………….29

2-7: علل بروز حاشیهنشینی………………………………….. 32

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها…… 32

2-8: اسکان غیررسمی در ایران………………………………….. 32

2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران………………… 33

2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران……..33

2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی………………………..36

2-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی……..38

2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان…..42

2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی……………………42

2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه……..43

2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش…………………………… 43

2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف…………… 44

2-11-5: ارائه زمین و خدمات…………………………………… 44

2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی…………………………………… 45

2-11-7: سیاست توانمندسازی…………………………………… 45

2-11-8: ارتقای محیطی………………………………….. 46

2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی……. 47

2-13: مشکلات برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران………….. 48

2-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیری……………… 48

2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی…………. 48

2-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی…… 49

2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی………….. 49

2-15-1:طرحهای شهری…………………………………… 49

2-15-2 قوانین زمین شهری…………………………………… 50

2-15-3: شهرهای جدید………………………………….. 50

2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی…….. 51

2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی…….52

2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی……………..53

2-17-2: مشکلات  فرارو…………………………………. 53

2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو………………………… 54

2-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی…..55

2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی…………………………………… 55

2-19: بررسی تاثیر سکونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی……. 58

2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود)…….59

2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری……………….. 59

2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری……………… 60

2-23: مهاجرت و اسکان غیررسمی…………………………. 64

2-24: ارتباط بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی……… 64

2-25: تجمیع زمین………………………………….. 66

2-26: فرآیند تجمیع زمین………………………………….. 67

2-27: تجمیع زمین در ایران………………………………….. 69

2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک)………………. 69

2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک)…..69

2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک)……………….69

2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری………………. 72

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment