پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

 

استاد راهنما:

دکتر آزیتا جهانشاد

استاد مشاور:

دکتر زهرا پور زمانی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح

1-1- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4

1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9

1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………9

1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13

2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17

2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17

2-5- اهمیت مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-6- نقش مالیات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18

2-7- مالیات و جایگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………19

2-8- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………19

2-9- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..20

2-10- اصول وضع مالیات……………………………………………………………………………………………………………………21

2-11- مفهوم اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-12- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی……………………………………………………………………………………………..25

2-13- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی……………………………………………………………………………………………………26

2-14- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………..27

2- 15- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………28

2-16- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها………………………………………………………………………………..29

2-17- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری ………………………………………………………………..35

2- 18- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری………………………………………………………………………………..37

2-19- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی…………………………………………………………………………………………37

2-20- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………..39

2-21- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………46

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..47

3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….51

3-5-2- تفسیر متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………54

3- 6- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4 – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..57

4– 3– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..61

4-4- نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ……………………………………………………………………..64

4-5- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………65

4-5-1- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…………………………………………………………………………………………………………………….66

4-5-2- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..71

4-5-3- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات………………………………………………………………………………………………………………………76

4 – 6 – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)…………………………………………………………………………………………..86

5-1-1- تحلیل تطبیقی یافته ها ……………………………………………………………………………………………………….89

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….90

  • پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..90
  • پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..91
  • پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….91

5-3- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….91

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..120

 

چکیده انگلیسی (Abstract)  …………………………………………………………………………………………………………………122

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2 -1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی……………………………………………………………42

جدول 3-1- جدول نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….47

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل های تحقیق……………………………………………………………..59

جدول 4-2- ماتریس ضریب­همبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..62

جدول 4-3- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…67

جدول 4-4- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-5- نتایج برآورد مدل (5) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات…..77

جدول5-1- خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..88

بیان مساله

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می­شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می­شده است. چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفاده­های مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می­دهند. شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران می­شود. حال آنکه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تکنیک­ها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده می­کنند که این امر سبب تحمل هزینه­هایی برای مالکان شرکت خواهد شد. لذا این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین گزارشگری مالی سوءدار و گزارشگری مالیاتی سوءدار می­باشد.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment