پایان نامه ارتباط شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر راهنمایی

۱-۶٫ سؤالات تحقیق:

  • بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر راهنمایی شهرستان بندرعباس چه ارتباط ای وجود دارد؟
  • بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان بندرعباسچه ارتباط ای وجود دارد؟
  • بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر راهنمایی شهرستان بندرعباس چه ارتباط ای وجود دارد؟
  • بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان بندرعباس چه ارتباط ای وجود دارد؟.
  • آیا شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؟

۱-۷٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات:

این تحقیق با سه سازه اصلی تحت عنوان های شیوه های فرزندپروری، درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی سر و کار دارد که در آغاز تعریف نظری و سپس تعریف عملیاتی برای هر کدام از سازه ها ارائه می شود.

۱-۷-۱٫ تعاریف مفهومی:

شیوه های فرزندپروری[۱]: یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است وعاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید(دارلین،  و ستین برگ، ۱۹۹۳).

درگیری والدین: درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود.

عملکرد تحصیلی: این اصطلاح از نظر مفهومی به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که در آزمون‎های مختلف درسی سنجیده می‎شود و به شکل نمره مشخص می‎گردد اشاره دارد(سیف، ۱۳۸۰).

۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی:

شیوه‌های فرزندپروری: پاسخی است که هریک از شرکت کنندگان به خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند که دارای ۳۰ ماده است که ۱۰ ماده آن به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده به شیوه اقتدار منطقی والدین و ۱۰ ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق در امر پرورش فرزند مربوط می شود جواب می دهند.

درگیری والدین در امور تحصیلی:درگیری والدین در امور تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق نمره کسب شده دانش آموزان از پاسخ گویی به پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.

عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق معدل کل دانش‎آموزان در ترم اول و با مراجعه به پرونده های آن‎ها به دست آمده است.

[۱]– Children reading practices

 

متن کامل پایان نامه

Leave a comment