پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات مرکزی-اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 گرایش: حسابداری

عنوان:

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحامد خان محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر علی لعل بار

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت تحقیق.. 5

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6 اهداف تحقیق.. 8

1-6-1 اهداف علمی.. 8

1-6-2 اهداف کاربردی.. 8

1-6-2-1 کاربران مستقیم. 8

1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم. 8

1-7 حدود مطالعاتی.. 9

1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات… 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

2-2-1 هموار سازی سود. 13

2-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

2-2-2-1 اندازه شرکت… 13

2-2-2-2 مالیات بر در آمد. 14

2-2-2-3 قراردادهای بدهی.. 14

2-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت‌های عملیاتی واقعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد انتظار. 14

2-2-2-5 تغییر پذیری سود. 14

2-2-3 انگیزه های هموار سازی سود. 15

2-2-4 ابعاد هموار سازی سود. 18

2-3 شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 19

2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه. 21

2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 21

2-6 برابری در توزیع اطلاعات… 22

2-7 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 23

2-7-1 شکل ضعیف… 24

2-7-2 شکل نیمه قوی.. 25

2-7-3 شکل قوی.. 25

2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 26

2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 28

2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 28

2-11 تئوری چرخه عمر شرکت… 31

2-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر. 36

2-13 پیشینه تحقیق.. 38

2-13-1 پژوهش‌های داخلی.. 38

2-13-2 پژوهش‌های خارجی.. 45

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 50

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 51

3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 53

3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 53

3-4-2 مدل پژوهش… 53

3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 59

3-6  قلمرو تحقیق.. 59

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 60

3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 60

3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 60

3-7 روش های جمع آوری داده ها 60

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 61

3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی.. 61

3-8-2 منطق آزمون فرضیه. 61

3-8-3 معیار آزمون. 62

3-8-4 ضریب تعیین .. 62

3-8-5 انواع داده‌ها 62

3-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 63

3-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 64

3-8-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 64

3-8-9 تحلیل رگرسیون. 64

3-8-10 مدل های داده های تابلویی.. 66

3-8-11 آزمون  لیمر (معنی دار بودن اثرات فردی) 67

3-7-12 آزمون هاسمن.. 69

3-7-13 آزمون مانایی.. 69

3-7-14 معرفی نرم افزار Eviews. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏. 72

4-2 توصیف یافته ها 73

4-3 تحلیل یافته ها 76

4-3-1 تحلیل پیش فرض ها 76

4-4 آزمون فرضیات پژوهش… 84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 93

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها 93

5-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول. 94

5-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم. 94

5-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم. 94

5-3 پیشنهادها 95

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 95

5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 96

5-4 محدودیت‌های انجام پژوهش… 96

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 102

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه. 106

چکیده لاتین.. 112

 

 

جدول 2-1 استراتژی‌های مرحله ظهور. 33

جدول 2-2 استراتژی‌های مرحله رشد. 34

جدول 2-3 استراتژی‌های مرحله بلوغ. 35

جدول 2-4 استراتژی‌های مرحله افول. 36

جدول 2-5 طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر. 37

جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری.. 52

جدول 3-2. 58

جدول 4-1 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله افول. 73

جدول 4-2 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله بلوغ. 74

جدول 4-3 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله رشد. 74

جدول 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیروابسته. 77

جدول 4-5 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78

جدول 4-6 نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 78

جدول 4-7 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 79

جدول 4-8 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 81

جدول 4-9 نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 83

جدول 4-10 نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84

جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین هموارسازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول. 90

جدول 4-12 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله افول. 90

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ. 87

جدول 4-14 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله بلوغ. 88

جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد. 85

جدول 4-16 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله رشد. 86

جدول 4-17 خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش… 91

 

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

نمودار 2-1 رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 31

نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش… 53

چکیده:

هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله  ، 87 شرکت می‌باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق  3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی  سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment