پایان نامه رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان

دانلود پایان نامه

۵ تبیین فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه ی اصلی پژوهش

بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی پژوهش

 • بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان) با عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد.

 

 

 

۱-۶ متغیرهای پژوهش

 • متغیر اول: اعتماد سازمانی
 • متغیر دوم: عدالت سازمانی
 • متغیر سوم: بهره وری نیروی انسانی

۱-۷ مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش

اعتماد         به مدیر

 

اعتماد   سازمانی
اعتماد         به همکاران
اعتماد        به سازمان
عدالت  سازمانی
عدالت    توزیعی
عدالت      رویه ای
بهره ورینیروی

 انسانی

توانائی 
وضوح
حمایت سازمانی
انگیزه 
ارزیابی 
اعتبار
محیط

 

 

 

 

 

 

 

عدالت     تعاملی

 

 

 

(منبع: مطالعات پژوهشگر)

 

نگاره ی (۱-۱). مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش

 

 

 

 

۱-۸ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۸-۱ اعتماد: اعتماد به باور فرد نسبت به رفتارهای آتی طرف مقابل در یک رابطه اشاره دارد و می تواند نسبت به مراجع مختلفی همچون، سرپرست، همکاران، سازمان و مدیریت ارشد صورت گیرد (جون[۱]، ۲۰۰۹).

 • اعتماد سازمانی:
 • تعریف نظری: اعتماد سازمانی ادراکات فردی مثبتی است که افراد درباره ی محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند و بر پایه ی نقش ها، ارتباطات، تجارب و وابستگی های سازمانی شکل می گیرد (کازی یر و همکاران[۲]، ۲۰۰۷). گری رودر[۳] (۲۰۰۳)، اعتماد سازمانی را به سه دسته ی اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان تقسیم می کند (شفیع پور مطلق و همکاران، ۱۳۹۰: ۳).
 • تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط گری رودر (۲۰۰۳) در ۳۴ سؤال تنظیم گردیده، مورد سنجش قرار می گیرد.

[۱]– Jeon

[۲]– Cazier et al

[۳]– Gary Ruder

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment