پایان نامه تفکر نقاد و آمادگی عمل درباره مواد روان گردان

دانلود پایان نامه

 ۴  )الگوی تعامل خانواده:

(بروک،گوردون،ویتمن [۱]و کوهن ،۱۹۹۰)،در توجیه نظری سوء مصرف مواد در نوجوانان به شرایطی اشاره می کنند که در آن والدین ارزش های مورد قبول مشخصی ندارند؛ مهربانی ،عطوفت و حمایت و نظارت اندکی فراهم می کنند، مادران سازگاری و آرامش روانی ندارند و کنترل کمی بر کودکانشان دارند. در چنین شرایطی فرزندانی پرورش می یابند که رشد شخصی مناسب و سازش یافته ای در دوران جوانی نخواهند داشت .

     ت)نظریه های التقاطی (ترکیبی ): این نظریات بر عوامل شناختی- عاطفی ،یادگیری، تعهد و دلبستگی به قواعد اجتماعی و ویژگی های درون فردی به طور همزمان تاکید دارند. در این حوزه نیز چهار الگوی نظری ذیل مطرح شده است (به نقل از رحمتی ،۱۳۸۳ ):

   ۱)نظریه رفتار مشکل[۲] :(جسر و همکاران[۳] ،۱۹۹۱ )،آسیب پذیری در برابر رفتار های مشکل آفرین را ناشی از تعامل شخص با محیط فرض می کند که هریکبه اجزایی تقسیم می شوند .محیط به ساختار ها یا یا عوامل دور و نزدیک تقسیم می شود .در هسته مرکزی ساختارها ی دور پیوند با خانواده و همسالان قرار دارد. از اینرو،  اگر نوجوان دوستانی داشته باشد که مواد مخدر مصرف کنند یا معتقد باشند که دوستان و والدین آنها مصرف مواد را تصدیق می کند در معرض سوء مصرف مواد قرار می گیرند. ویژگی های شخصیتی و روانی فرد نیز به سه مقوله دور، واسط ونزدیک تقسیم می شوند. بر مبنای ویژگی های فردی مربوط به مقوله دور، نوجوانی در معرض مصرف آزمایشی مواد است که از نظر اجتماعی عیب جو و خرده گیر و از نظر فرهنگی دچار احساس طرد و بیگانگی باشد،

عزت نفس پایین داشته باشد و احساس کند. در صورت اقدام به رفتار های انحرافی چیز زیادی از دست نمی دهد و علاوه بر این، منبع کنترل بیرونی داشته باشد و چنین پندارد که هیچ نوع کنترلی بر رفتارش ندارد و مسائل و مشکلات او به عوامل محیطی و بیرونی بستگی دارد. بر اساس عوامل واسط نوجوان در معرض مصرف مواد است اگر ارزش بسیاری به ارتباط به همسالان بدهد، به دنبال استقلال و جدایی از خانواده باشد و پیشرفت و موفقیت تحصیلی را بی ارزش بداند و بالاخره بر اساس ویژگی های نزدیک نوجوان وقتی در معرض مصرف مواد قرار دارد که عموما” رفتارهای انحرافی را بپذیرد، تحمل کند و یا معتقد باشد که سودمندیهای مصرف مواد ارز آثار زیانبار آن بیشتر است .

۱- Brook,J.S., Gordon,A.S., Whiteman,M

                                                                                                                  ۲-problem behavior theory

۳-Jessor,R& et als

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

Leave a comment