پایان نامه تفكر نقاد و آمادگی عمل درباره مواد روان گردان

دانلود پایان نامه

 4  )الگوی تعامل خانواده:

(بروك،گوردون،ویتمن [1]و كوهن ،1990)،در توجیه نظری سوء مصرف مواد در نوجوانان به شرایطی اشاره می كنند كه در آن والدین ارزش های مورد قبول مشخصی ندارند؛ مهربانی ،عطوفت و حمایت و نظارت اندكی فراهم می كنند، مادران سازگاری و آرامش روانی ندارند و كنترل كمی بر كودكانشان دارند. در چنین شرایطی فرزندانی پرورش می یابند كه رشد شخصی مناسب و سازش یافته ای در دوران جوانی نخواهند داشت .

     ت)نظریه های التقاطی (تركیبی ): این نظریات بر عوامل شناختی- عاطفی ،یادگیری، تعهد و دلبستگی به قواعد اجتماعی و ویژگی های درون فردی به طور همزمان تاكید دارند. در این حوزه نیز چهار الگوی نظری ذیل مطرح شده است (به نقل از رحمتی ،1383 ):

   1)نظریه رفتار مشكل[2] :(جسر و همكاران[3] ،1991 )،آسیب پذیری در برابر رفتار های مشكل آفرین را ناشی از تعامل شخص با محیط فرض می كند كه هریكبه اجزایی تقسیم می شوند .محیط به ساختار ها یا یا عوامل دور و نزدیك تقسیم می شود .در هسته مركزی ساختارها ی دور پیوند با خانواده و همسالان قرار دارد. از اینرو،  اگر نوجوان دوستانی داشته باشد كه مواد مخدر مصرف كنند یا معتقد باشند كه دوستان و والدین آنها مصرف مواد را تصدیق می كند در معرض سوء مصرف مواد قرار می گیرند. ویژگی های شخصیتی و روانی فرد نیز به سه مقوله دور، واسط ونزدیك تقسیم می شوند. بر مبنای ویژگی های فردی مربوط به مقوله دور، نوجوانی در معرض مصرف آزمایشی مواد است كه از نظر اجتماعی عیب جو و خرده گیر و از نظر فرهنگی دچار احساس طرد و بیگانگی باشد،

عزت نفس پایین داشته باشد و احساس كند. در صورت اقدام به رفتار های انحرافی چیز زیادی از دست نمی دهد و علاوه بر این، منبع كنترل بیرونی داشته باشد و چنین پندارد كه هیچ نوع كنترلی بر رفتارش ندارد و مسائل و مشكلات او به عوامل محیطی و بیرونی بستگی دارد. بر اساس عوامل واسط نوجوان در معرض مصرف مواد است اگر ارزش بسیاری به ارتباط به همسالان بدهد، به دنبال استقلال و جدایی از خانواده باشد و پیشرفت و موفقیت تحصیلی را بی ارزش بداند و بالاخره بر اساس ویژگی های نزدیك نوجوان وقتی در معرض مصرف مواد قرار دارد كه عموما” رفتارهای انحرافی را بپذیرد، تحمل كند و یا معتقد باشد كه سودمندیهای مصرف مواد ارز آثار زیانبار آن بیشتر است .

1- Brook,J.S., Gordon,A.S., Whiteman,M

                                                                                                                  2-problem behavior theory

3-Jessor,R& et als

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه