پایان نامه تفاوت اثر متغیرها ی درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی بر استرس شغلی

دانلود پایان نامه

  ضرورت فرا تحلیل :

همانطور که گفته شد سؤالات مهم نوعاً بیش از یکبار مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند. و غالباًتیم های پژوهشی مختلف و متعددی درباره آنها به پژوهش می پردازند. در نتیجه پژوهش های بسیار زیادی درباره برخی موضوعات و سؤالات پژوهشی به عمل میآید.

همچنین پژو هش های منفرد بر روی نمونه های کوچکی انجام می شوند، نتایج آنها در مقایسه با مطالعات با نمونه های بزرگتر دستخوش سوگیری برآورد هستند.  ودر نتیجه تفاوت در کاربندی ها، ابزارهای اندازه گیری، روش ها و موقعیت های پژوهشی، مقایسه داده ها  ی این مطالعات را دشوار می سازد.

علاوه بر تعدادزیاد تحقیقات درباره یک موضوع خاص،   یکی دیگر از دلایلی که ضرورت پژوهش هایی از نوع فرا تحلیل را نشان میدهد وجود پژوهش هایی است که اعتبار آنها قابل شک است و یانتایج آنها، یکدیگر ر ا تأیید نمی کنند. جین گلاس میگوید:

“ تجربه به من آموخته است که هر پژوهشی حداقل از یک نظر دچار کاستی است. به عبارت دیگر هیچ پژوهشی یافت نمی شود که از هر جهت معتبر باشد([۱]گلاس،:۱۹۷۶)

بنا براین کاربرد نتایج متناقض پژوهش ها، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آنها مستلزم راه حلی است که مبتنی بر بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پیشینه پژو هشی، بکارگیری شواهد متضاد و استفاده از یک روش ترکیبی است(دلاور ۱۳۸۹)

به طور خلاصه آرای صاحبنظران در مورد ضرورت فرا تحلیل و علل نیاز به این نوع پژوهش ها را می توان به شرح زیر ارائه نمود:

۱)حجم زیاد و فزاینده پژوهش ها و نیاز به تلخیص و ترکیب نتایج این پژوهش ها.

۲)وجود ناسازگار ی، تعارض و تناقضات بین نتایج پژوهشها ی انجام شده وضرورت حل این مسأله.

۳)تعیین میزان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بر اساس پژوهش ها ی موجود و مربوط به یک موضوع خاص.

۴)تشخیص متغیرهای تعدیل کنند ه که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته راتحت تأثیر قرار داده اند.

۵)تشخیص حوزه های پژوهشی مسأله دار.

۶)تشخیص حوزه های پژوهشی خاصی که پژوهشگران به آنها نپرداخته اند. (زاهدی ، محمدی ۱۳۸۴  ص۱۳۶)

بنابر دلا یلی که وجود فراتحلیل را ضرورت می بخشید می توان هدف ازانجام پژوهش فرا تحلیل را این چنین بیان کرد:اولا انداز ه گیری تغییر پذیری موجود درنتایج مطالعات و پژوهش ها ی انجام شده تا بر اساس اطلاعات حاصله بتوان خلاصه ای کلی و آمار ی از نتایج پژوهش ها ارائه دا د، ثانیا ، متغیرهای موجود درپژوهش را معین نمود و تغییرات موجود در بین یافت ههای پژوهش های متعدد را تبیین کرد([۲]۲۰۰۰ ، دانشگاه یو.سی.اِل.آ  نقل از (زاهدی ، محمدی ۱۳۸۴  ص۱۳۸)

[۱] Glass

[۲] Ucla

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

Leave a comment