پایان نامه تغییر در محل زندگی و تاثیر آن بر سلامت افراد

دانلود پایان نامه

پ- محرومیت از محبت و به خود رها شدگی

آدلر تاکید فراوانی به این جنبه می نماید که بیانگر اهمیت و نقش عامل نخستین (محیط) است.مادر باید در برداشت عاطفی کودک، به عنوان پشتوانه امنیت خاطر و جلب اعتماد در نظر گرفته شود. آدلر در هر پدیده روانی تلاش برای برتری جویی را امری آشکار می داند . وی این پدیده را موازی با رشد جسمی دانسته و از آن به عنوان یک ضرورت کاملاً ذاتی در زندگی یاد می کند . به نظر وی این مفهوم همتراز با مفهوم کمال است و کمال عبارتست از نوعی چیرگی ، تکاپویی رو به بالا ، یک افزایش ، یک انگیزش از پایین به بالا یا نیروی محرکه ای از کاهش به سوی افزایش .

به عقیده آدلر انسان سالم قادر است خود را از قید و بند این تخیلات رها کند و به هنگام لزوم با واقعیات روبرو شود . در حالیکه فرد روان نژند به این کار قادر نیست و همواره در خیال پردازیهای خود غوطه ور است . در نظر آدلر هدفهای تخیلی علت ذهنی رویدادهای روانی هستند .  آدلر معتقد است که علاقه  اجتماعی، جبران صحیح ومسلم همه ی ضعف های طبیعی یک فرد است. استعدادی ذاتی برای همکاری با دیگران جهت رسیدن به اهداف شخصی واجتماعی است که از طریق تجارب یاد گیری در دوره کودکی رشد می کند.وی معتقد است که علاقه  اجتماعی امری ذاتی است وانسان به طور ذاتی مخلوقی اجتماعی است، نه اینکه از روی عادت اجتماعی شده باشد.از نظر او، هر شخص پیش از هر چیز یک موجود اجتماعی ونه زیستی است؛ شخصیت ما در اثر محیط وتعامل های اجتماعی فردی شکل می گیرد، نه در اثر نیازهای زیستی وتلاش پیوسته ما برای ارضای آنها. احساس اجتماعی ، پایه واساس تمام پیشرفت های مهم تمدن است.نقطه ی مقابل احساس اجتماعی، تمایلات وتلاش هایی است که در جهت قدرت شخصی وبرتری انجام می گیرد( شولتز ۱۳۸۴: ۱۴۴).

به نظر آدلر شخصیت های بیمار گونه آنهایی هستند که نتوانسته اند به شیوه ای که از لحاظ اجتماعی سازنده است، به برتری برسند. این شخصیت ها از خانواده هایی به وجود می آیند که رقابت، بی توجهی، سلطه گری یا بهره کشی برآنها حکم فرماست وتمام این ها، از علاقه اجتماعی جلوگیری می کنند. فرزندان این خانواده ها با صدمه زدن به دیگران ، برای زندگی کامل تر تلاش می کنند.کودکانی که از علاقه اجتماعی منع شده اند برای رسیدن به برتری یکی از این چهار هدف خودخواهانه را انتخاب می کنند: محبت خواهی، قدرت طلبی، انتقام جویی، واعتراف به نارسایی وشکست. از دید آدلر مشکلات ارتباط، اصولا مشکلات همکاری هستند. اگر کسی به خاطر تمایلات شخصی از دادن اطلاعات خود داری کند، یا اگر کسی برای کسب امتیاز رقابت، طلبانه اطلاعات گمراه کننده بدهد، ارتباط دچار تعارض خواهد شد. زوج هایی که بر سر رقابت، مثل رقابت نقش جنسی، با هم تعارض دارند، با اینکه هر یک می توانند با دوست یا هم جنس خود ارتباط خوبی داشته باشند، اغلب از مشکلات موجود در ارتباط با یکدیگر شاکی هستند.

متن کامل پایان نامه

Leave a comment