پایان نامه تعیین ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان

اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است.

۱-۴-۲اهداف فرعی

  • تعیین ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین باسبک های تفکر دانش آموزان.
  • تعیین ارتباط سبک های تفکر با سبک های حل مسئله دانش آموزان .
  • تعیین ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان.

۱-۵ فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان ارتباط وجود دارد.

۱-۵-۲فرضیه های فرعی

  • بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان ارتباط وجود دارد.
  • بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان ارتباط وجود دارد.
  • بین شیوه های فرزند پروری والدین با  سبک های حل مسئله دانش آموزان ارتباط وجود دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment