پایان نامه تعیین رابطه بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

دانلود پایان نامه

اعتماد به مدیر:

 • تعریف نظری: اعتماد به مدیر میزان ادراک و اعتقاد شخصی کارکنان در این مورد است که مدیر نهایتاً به نفع کارکنان عمل خواهد کرد (ارترک[۱]، ۲۰۰۸، ص ۴۶۵).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱ تا ۱۱ پرسشنامه ی گری رودر سنجیده می شود.

۱-۸-۲-۲ اعتماد به همکاران:

 • تعریف نظری: اعتماد به همکاران به تمایل فرد برای پذیرش فعالیت ها و رفتارهای همکار هم مرتبه ی خود اشاره دارد (مایر و همکاران[۲]، ۱۹۹۵).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱۲ تا ۲۵ پرسشنامه ی گری رودر سنجیده می شود.

 

۱-۸-۲-۳ اعتماد به سازمان:

 • تعریف نظری: اعتماد به سازمان به ارزیابی کلّی و جهانی از قابلیت اعتماد و اطمینان یک سازمان اشاره می کند. همچنان که توسط یک کارمند درک می شود. کارکنان به طور مستمر محیط سازمانی را مشاهده می کنند وقتی درمی یابند که آیا به سازمان خود اعتماد کنند یا نکنند. فرآیند های سازمانی، دیدگاه های سازمان را به کارکنان، و نیز نقش هایشان را به آن ها ابلاغ می کند و کارکنان به روابط ابلاغ شده توسط سازمان با اعتماد واکنش نشان می دهند (تان و تان[۳]، ۲۰۰۰، ص ۲۴۲).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۲۶ تا ۳۴ پرسشنامه ی گری رودر سنجیده می شود.

۱-۸-۳ عدالت سازمانی:

 • تعریف نظری: عدالت سازمانی بر ادراک کارکنان درباره میزان برابری و انصاف در سازمان تأکید دارد و به عنوان یکی از ارزش های کلیدی که سازمان ها به آن تمایل دارند، تلقی می شود (الامین و الامیان[۴]، ۲۰۱۱ ).
 • تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط نیهوف و مورمن[۵] (۱۹۹۳) در ۱۹ سؤال تنظیم گردیده، مورد سنجش قرار می گیرد.

۱-۸-۳-۱ عدالت توزیعی[۶]:

 • تعریف نظری: عدالت توزیعی می تواند به درک عادلانه بودن دریافتی های یک نفر در مبادلات اجتماعی تعریف شود. مردم عادلانه بودن را بر اساس مقایسه ی داده ها و ستاده ها و هم چنین مقایسه ی نسبت آنها با استاندارد هائی که بر مبنای آن دریافتی می گیرند، درک می کنند (پِلیس و همکاران[۷]، ۲۰۱۰ به نقل از رضائی کلید بری و همکاران، ۱۳۹۰: ۳۱۰).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه ی نیهوف و مورمن سنجیده می شود.

۱-۸-۳-۲ عدالت رویه ای[۸]:

 • تعریف نظری: عدالت رویه ای به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آن ها، پیامد ها تخصیص می یابند، اشاره دارد (مک دووال و فلچر[۹]، ۲۰۰۴).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه ی نیهوف و مورمن سنجیده می شود.

۱-۸-۳-۳ عدالت مراوده ای[۱۰]:

 • تعریف نظری: عدالت مراوده ای یا تعاملی به میزان رفتاری که با احترام و صداقت در تعاملات اجتماعی با مردم انجام می شود اشاره دارد (رگو و کانها[۱۱]، ۲۰۰۶؛ بلاکلی و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۵؛ کولکوئیت[۱۳]، ۲۰۰۱).
 • تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱۱ تا ۱۹ پرسشنامه ی نیهوف و مورمن سنجیده می شود.

[۱]– Erturk

[۲]– Mayer et al

[۳]– Tan & Tan

[۴]– Elamin & Alomaim

[۵]– Niehoff & Moorman

[۶]– Distributive Justice

[۷]– Place et al

[۸]– Procedural Justice

[۹]– Mc Dowall & Fletcher

[۱۰]– Interactional Justice

[۱۱]– Rego & Cunha

[۱۲]– Blakely et al

[۱۳]– Colquitt et al

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment