پایان نامه تعیین ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

دانلود پایان نامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمون های آنالیز رگرسیون برای پاسخگویی به فرضیه های این تحقیق استفاده خواهد شد که ذیلا به طور مختصر روش شرح داده می شود.

۱-۹-۳ رگرسیون

کاربرد یک متغیر براى عمل پیش‌بینى درخصوص متغیر دیگر را رگرسیون مى‌گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیرمشخص دیگرى را پیش‌بینى مى‌کند؛ (تاجداری، ۱۳۷۸، ص ۳۰۳)۱ مانند تشخیص میزان تغییر درآمد بر اثر تغییر تحصیلات یا میزان تغییر تولید کارخانه با میزان تغییر در ضایعات تولید. میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون نیز مى‌گویند که عبارت است از میزان تغییرى که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز مى‌کند (درآمدى بر تحقیق پیمایشى و تحلیل داده‌ها؛ ص ۲۱۴(۲.

در صورتی که در مدل رگرسیونی فقط یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسیونی خطی ساده می نامند  که معادله آن به شکل زیر می باشد :

y = ax + b + є

معادله بالا یک مدل رگرسیون خطی نامیده می شود . معمولاً به x متغیر مستقل (رگرسیونی(   و به y  متغیر وابسته (پاسخ) گفته می­شود . که є خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این که خطا نیز تا حدی وجود دارد در نظر گرفته می شود.

مدل رگرسیون خطی با بیش از یک متغیر مستقل یک مدل رگرسیون چند گانه می باشد که در مواردی که متغیر تابع تحت تاثیر چند متغیر دیگر قرار می گیرد ضرایب رگرسیون و همبستگی ساده دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.

استفاده از نماد ماتریس در مدل های رگرسیون چند گانه موجب سهولت کار می شود،و اجازه می

دهد که مدل ،داده ها و نتایج به روش کوتا ه تری نشان داده شوند.

ضرایب رگرسیون در مدل های چند گانه از روش زیر محاسبه می شوند:

از رگرسیون خطی  جهت  پاسخگویی به فرضیه های مطرح شده در تحقیق می پردازیم اما قبل از  استفاده از رگرسیون خطی می بایست شرایطی محقق شود  که در ادامه به این شرایط وآزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم.

 

۲-۹-۳ شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی

۱- میانگین خطا ها صفر باشد.

۲- واریانس خطاها صفر باشد.

برای بررسی دو شرط مذکور از هیستوگرام و نمودار p-p باقی مانده استفاده می گردد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند(افشانی و دیگران،۱۳۸۸، ۳۲۵)۱.

۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

جهت بررسی وجود همبستگی میان خطاها از آزمون دوربین واتسون (DW) میگردد.

۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کلموگروف_ اسمیرنوف  استفاده می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment