پایان نامه بررسی تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

 تحلیل تطبیقی نمایشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان

به روایت عطار

 

استاد راهنما :

دکتر دره دادجوی توکلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله. 5

1-2 اهمیت تحقیق.. 6

1-3 اهداف تحقیق.. 7

1-4- سؤالات تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6 محدودیت‌های تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 پایان‌نامه‌ها 11

2-1-2 کتاب‌ها 14

2-1-3 مقاله‌ها 16

2-2 مباحث نظری.. 19

2-2-1 تعریف ادبیات تطبیقی.. 20

2-2-2 تاریخچه و زمینه‌های پیدایش… 23

2-2-3 مکاتب ادبیات تطبیقی.. 25

2-2-3-1- مکتب فرانسوی.. 25

2-2-3-2- مکتب امریکایی.. 27

2-2-4 پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران. 28

2-3  چهارچوب نظری.. 30

فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق

مقدمه. 35

3-1 روش تحقیق.. 36

3-2 ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 36

3-3 تعریف نظری مفاهیم (واژگان کلیدی) 37

3-4 روش تجزیه تحلیل داده‌ها 38

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه. 40

4-1- گوته. 45

4-1-1-  زندگی‌نامه گوته. 45

4-1-2-  اندیشه و جهان‌بینی گوته. 47

4-1-3-  آثار گوته. 53

4-1-3-1- رنج‌های ورتر جوان. 54

4-1-3-2 ایفی ژنی.. 54

4-1-3-3 تورکوآتو تاسو. 55

4-1-3-4 گمونت… 55

4-1-3-5 نغمه‌های رومی.. 56

4-1-3-6 سال‌های کارآموزی استاد ویلهلم. 56

4-1-3-7 دیوان غربی ـ شرقی.. 56

4-1-3-8 فاوست… 58

4-1-4- خلاصه داستان فاوست… 61

4-1-5- معرفی داستان فاوست (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 62

4-2- عطار. 67

4-2-1- زندگی‌نامه عطار. 67

4-2-2- اندیشه و جهان‌بینی عطار. 71

4-2-3- آثار عطار. 75

4-2-4- خلاصه داستان شیخ صنعان. 79

4-2-5- معرفی  داستان شیخ صنعان (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 82

4-3- بررسی تطبیقی دو اثر. 89

4-3-1-  مقایسه ساختاری دو اثر. 89

4-3-1-1- ریخت‌شناسی.. 89

4-3-1-2- شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی.. 92

4-3-1-3- کنش‌ها 97

4-3-2- مقایسه محتوا و درون‌مایه دو اثر. 99

4-3-2-1- گناه 100

4-3-2-2- عشق.. 113

4-3-2-3- زن. 123

4-3-2-4- کمال‌گرایی.. 127

4-3-2-5- مرگ… 130

فصل پنجم:جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ. 151

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول شماره 1-  موارد مشابه در داستان‌های فاوست و شیخ صنعان از منظر ریخت‌شناسی.. 92

جدول شماره 2-  مقایسه تعداد شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 94

جدول شماره 3- موارد مورد تحلیل در دو داستان. 100

جدول شماره 4-  شباهت های مارگریت و دختر ترسا 127

جدول شماره 5-  تفاوت های مارگریت و دختر ترسا 127

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

 

نمودار شماره  1-  مقایسه‌ دو داستان از منظر ریخت‌شناسی.. 91

نمودار شماره  2-  شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 95

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی نمایش‌نامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار است.  در این پژوهش بعد از طرح کلیات پژوهش، مبانی نظری تحقیق شامل؛ تعریف ادبیات تطبیقی، تاریخچه و زمینه‌های پیدایش، مکاتب ادبیات تطبیقی و پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران تبیین شده است و در ادامه پژوهشگر به تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته است. در این قسمت بعد از ذکر مقدمه‌ای مفصل درباره دو اثر و نویسندگان آنها، اندیشه، جهان‌بینی و آثار دو نویسنده و ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایش دو اثر بررسی شده است و در ادامه پژوهشگر با مقایسه و تطبیق دو اثر از جنبه‌های ساختاری و محتوایی، به این نتیجه رسیده است که دو اثر مورد مقایسه به رغم دارا بودن زمینه‌های تاریخی و فرهنگی متفاوت، به دلیل دارا بودن زمینه‌های مشترک فکری، ذوقی و عاطفی نویسندگانشان، قابلیت مقایسه و انطباق دارند و می‌توان، هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ محتوا و درون‌مایه مشابهت‌های درخور توجهی میان آنها مشاهده نمود. از آنجا که گناه، عشق، زن و مرگ، موضوعاتی فرافرهنگی‌اند و موضوعاتی نیستند که در انحصار قوم و ملت و فرهنگی خاص باشند، وسوسه ناگزیر این تحقیق، بررسی این قبیل مفاهیم در دیدگاه دو انسان شرقی و غربی و پی بردن به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود میان آنها بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment