پایان نامه تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

دانلود پایان نامه

دانشگاه تهران

دانشکدة علوم اجتماعی

گروه مطالعات زنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی

استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور

پژوهش و نگارش: *****

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2    ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-3    سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4    اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10
ساختار قدرت در خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2 تعریف مفهومی قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-3 تعریف مفهومی قدرت در حوزة خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-1-4 ابعاد نظری تبیین کنندة قدرت در خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-1-4-1 نظریة کارکردگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-4-2 نظریة منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1-4-3 نظریة فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
نظریه‌های رشد جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-2 نظریه‌های رشد جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-2-1 نظریة روان‌کاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-1-1 مراحل رشد و تحول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-2-1-2 من برتر رشد نایافته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-1-3 نقد و ارزیابی نظریة روان‌کاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-2-2 نظریه‌های روان‌کاوانة پس از فروید………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-2-2-1 نظریة کارن هورنای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-2-2-2 نظریة هلن دویچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-2-2-3 نظریة نانسی چودورو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-2-3 نظریة زیست‌شناسی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-2-3-1 نقد و ارزیابی نظریة زیست‌شناسی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-2-4 نظریة یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-2-4-1 اکتساب نقش‌های جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-2-4-2 نقد و ارزیابی نظریة یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-2-5 نظریة رشد و تحول شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-2-2-5-1 نقد و ارزیابی نظریة رشد و تحول شناختی…………………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-2-6 نظریة طرحوارة جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-2-2-6-1 نقد و ارزیابی نظریة طرحوارة جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………57
2-2-3 پارادایم فمینیستی و جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-2-3-1 فمینیسم لیبرال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
2-2-3-2 فمینیسم رادیکال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
2-2-3-3 فمینیسم سوسیالیستی/ مارکسیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..63
2-2-3-4 فمینیسم روان‌کاوانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-3-4-1 نظریة لوس ایریگاره………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-3-4-2 نظریة الن سیزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
2-2-3-4-3 نظریة ژولیا کریستوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
2-3 نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-4-1 جمع‌بندی مباحث نظری با توجه به نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………75
2-4-2 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
2-4-3 مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..80
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
3-3 سطح مشاهده (واحد تحلیل)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-4 جامعة آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-5 نمونة آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-6 روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
3-7 ابزار پژوهش و نحوة اجرای آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-8 تعریف مفاهیم (نظری- عملیاتی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
3-8-1 پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
3-8-2 ساختار قدرت در خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-8-3 هویت جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-8-4 مردانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
3-8-5 زنانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-8-6 دوجنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
3-8-7 هویت جنسیتی نامتمایز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-9 تحلیل عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه…………………………………………………………………………………………………………………………..98
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..101
4-1 یافته‌های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
4-1-1 جنس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
4-1-2 سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
4-1-3 وضعیت تأهل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
4-1-4 وضع فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
4-1-5 تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
 4-1-6 پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-1-7 نوع خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-1-8 نمره‌های مقیاس‌های زنانگی و مردانگی برای دختران و پسران………………………………………………………………………………………………..106
4-1-8-1 نمره‌های مقیاس زنانگی برای پسران………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-1-8-2 نمره‌های مقیاس مردانگی برای پسران………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-1-8-3 نمره‌های مقیاس زنانگی برای دختران………………………………………………………………………………………………………………………………109
4-1-8-4 نمره‌های مقیاس مردانگی برای دختران…………………………………………………………………………………………………………………………….110
4-1-9 مردانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
4-1-10 زنانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
4-1-11 هویت جنسیتی کل نمونة آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
4-1-12 هویت جنسیتی دختران نمونة آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….112
4-1-13 هویت جنسیتی پسران نمونة آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………113
4-2-1 رابطة بین نوع ساختار قدرت در خانواده‌‌ها و هویت جنسیتی………………………………………………………………………………………………….114
4-2-1-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده پدرسالار……………………………………………………………………………………………………..114
4-2-1-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مادرسالار…………………………………………………………………………………………………….114
4-2-1-3 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..115
4-2-2  رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی………………………………………………………………………………………116
4-2-2-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی پایین…………………………………………………………………………………116
4-2-2-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی بالا……………………………………………………………………………………117
4-2-3 رابطة بین انواع هویت‌های جنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده…………………………………………………………………………………………..118
4-2-3-1 رابطة بین هویت‌ جنسیتی مردانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده…………………………………………………………………………………………..118
4-2-3-2 رابطة بین هویت‌ جنسیتی زنانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده…………………………………………………………………………………………….119
4-2-3-3 رابطة بین هویت‌ دوجنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………………..120
4-2-3-4 رابطة بین هویت‌ جنسیتی نامتمایز و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………..121
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..123
5-1 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
5-2 سخن آخر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
5-3 پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
 
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132
فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان     صفحه
جدول (2-1): دیدگاه‌های فمینیستی دربارة جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول (3-1): جامعة آماری بر حسب متغیرهای سن و جنس…………………………………………………………………………………………………..83
جدول (3-2): حجم نمونه بر حسب مناطق انتخابی و تعداد نمونه‌ها در هر منطقه……………………………………………………………………….85
جدول (3-3): گویه‌های انتخاب شده برای سنجش طبقة اجتماعی- اقتصادی و نحوة کدگذاری آن‌ها……………………………………………87
جدول (3-4): برآورد میزان پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….88
جدول (3-5): رتبه‌بندی نهایی میزان زنانگی و مردانگی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….91
جدول (3-6): برآورد میزان مردانگی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول (3-7): برآورد میزان زنانگی پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………95
جدول (3-8): گویه‌ها و بارِ عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه‌ی حاصل از تحلیل‌عاملی……………………………………………………….99
جدول (3-9): سطوح، وسیلة اندازه‌گیری و آزمون استفاده ‌شده برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………100
جدول (4-1): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب گروه‌های سنی…………………………………………………………………………103
جدول (4-2): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات………………………………………………………………………………104
جدول (4-3): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های زنانه……………………………………………………………………………………………………………..107
جدول (4-4): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های مردانه……………………………………………………………………………………………………………108
جدول (4-5): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های زنانه…………………………………………………………………………………………………………….109
جدول (4-6): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های مردانه…………………………………………………………………………………………………………..110
جدول (4-7): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب میزان مردانگی…………………………………………………………………………111
جدول (4-8): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب میزان زنانگی…………………………………………………………………………..112
جدول (4-9): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفكیك جنس در خانواده پدرسالار………………………………………..114
جدول (4-10): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفكیك جنس در خانواده مادرسالار……………………………………..115
جدول (4-11): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفكیك جنسیت در خانواده مشاركتی…………………………………..116
جدول (4-12): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفكیك جنس در طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین…………………..116
جدول (4-13): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفكیك جنس در طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا……………………..117
جدول (4-14): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیك مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی مردانه…………………………………..118
جدول (4-15): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیك مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی زنانه……………………………………119
جدول (4-16):  نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیك مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت دوجنسیتی……………………………………….120
جدول (4-17): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیك مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی نامتمایز………………………………..122
نمودار (2-1): ساختارهای تربیت فرزندان……………………………………………………………………………………………………………………………..21
 

 

 

 

نمودار (2-2): مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………79
نمودار (3-1): نحوة تعیین هویت جنسیتی پاسخگویان بر اساس مقیاس بم………………………………………………………………………………..92
نمودار (4-1): توزیع درصد پاسخگویان برحسب جنس…………………………………………………………………………………………………………..102
نمودار (4-2): توزیع درصد پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………….103
نمودار (4-3): توزیع درصد پاسخگویان برحسب وضع فعالیت………………………………………………………………………………………………..104
نمودار (4-4): توزیع درصد پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………………………………………………………………105
نمودار (4-5): توزیع درصد پاسخگویان برحسب نوع خانواده………………………………………………………………………………………………….105
نمودار (4-6): توزیع درصدی کل پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی……………………………………………………………………………………..112
نمودار (4-7): توزیع درصدی دختران نمونه آماری برحسبِ هویت جنسیتی………………………………………………………………………………113
نمودار (4-8): توزیع درصدی پسران نمونه آماری برحسبِ هویت جنسیتی………………………………………………………………………………..113
متاسفانه لینک دانلود متن کامل خراب شده است

منبع از سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارشدها

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Leave a comment