پایان نامه بهبود الگوریتم رقابت استعماری در پیدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مدیریت بحران

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (طراحی و تولید نرم افزار)

عنوان:

بهبود الگوریتم رقابت استعماری در پیدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مدیریت بحران

استاد راهنما:

آقای دکتر مصطفی فخراحمد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1   مقدمه………………………………………………………………………. 1

1-1  مقدمه……………………………………………………………………. 1

1-2  مساله تحقیق…………………………………………………………….. 2

فصل2  مبانی نظری تحقیق……………………………………………………… 6

2-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 6

2-2  الگوریتم رقابت استعماری………………………………………………… 6

2-2-1 شکل دهی امپراطوری های اولیه…………………………………… 9

2-2-2 مدلسازی سیاست جذب…………………………………………. 11

2-2-3  جابجایی موقعیت مستعمره و استعمارگر…………………………. 14

2-2-4  قدرت کل یک امپراطوری………………………………………… 15

2-2-5  رقابت استعماری…………………………………………………. 16

2-2-6  سقوط امپراطوری ضعیف………………………………………… 19

2-2-7 همگرایی…………………………………………………………. 20

2-3  نظریه بازی ها…………………………………………………………… 21

2-4  تعادل نش………………………………………………………………. 24

2-4-1  نقطه تعادل نش………………………………………………. 24

2-4-2  الگوریتم تعادل نش…………………………………………………….. 26

2-4-3  بازی غیرهمکارانه و تعادل نش……………………………………… 27

2-5  مسئله مدیریت بحران……………………………………………….. 28

2-6  فرمولاسیون بازی غیرهمکارانه………………………………………….. 30

فصل 3  مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………. 33

3-1  مقدمه…………………………………………………………………… 33

3-2 روش نیچینگ براساس فازی کلاسترینگ……………………………….. 33

3-3  روش پاکسازی بر اساس مفهوم…………………………………………. 36

3-4  روش الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی تطبیقی نیچ………………………. 38

3-5  روش الگوریتم ژنتیک نیچینگ جزیره ای……………………………….. 39

3-6 روش دسته جمعی از الگوریتم های نیچینگ……………………………. 42

3-7 روش سرگردانی…………………………………………………………. 45

3-8 روش جمعیت نخبگان تطبیقی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک……………….. 47

3-9 بهینه سازی گروه ذرات…………………………………………………. 50

3-9-1  روش اتوماتیک نیچینگ بهینه سازی گروه ذرات…………………. 53

3-9-2  روش بهینه سازی گروه ذرات با نسبت فاصله اقلیدسی تابع برازندگی 55

3-9-3  روش بهینه سازی گروه ذرات مبتنی بر گونه…………………….. 57

3-9-4 روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ با جستجوی محلی……….. 57

3-9-5  روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ ترتیبی تطبیقی…………… 59

3-9-6  روش بهینه سازی گروه ذرات نیچینگ بر پایه همسایگی محلی اصلاح شده…..61

3-10 الگوریتم رقابت استعماری ابزاری برای به دست آوردن نقطه تعادل نش…….. 63

3-11   CMS…………………………………………………………………..

3-12 معماری رویداد محور برای مدیریت مدیریت بحران توزیع شده………………….. 64

3-13 راه حل بازی تک نفره رویداد محور برای تخصیص منابع در محیط چندبحرانه… 65

3-14 مدیریت بحران چند رویدادی با استفاده از بازی های غیر همکارانه چند مرحله ای…. 67

فصل 4  الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………. 68

4-1 مقدمه…………………………………………………………………… 68

4-2 نگاهی خلاصه به کارهای انجام شده…………………………………….. 68

4-3  الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………… 77

4-3-1  تعاریف ………………………………………………………….. 79

4-3-2   مراحل الگوریتم پیشنهادی……………………………………….. 81

فصل 5  نتایج شبیه سازی………………………………………………………… 91

5-1 مقدمه………………………………………………………………….. 91

5-2  تعاریف…………………………………………………………………. 92

5-2-1  نظریه بازی ها…………………………………………………… 92

5-2-2 نقطه تعادل نش………………………………………………….. 94

5-3 مثالی از تابع لیاپانوف……………………………………………………. 95

5-4 نتایج الگوریتم پیشنهادی در پیدا کردن نقاط تعادل نش………………… 99

5-5 نتایج الگوریتم پیشنهادی در حل مسئله مدیریت بحران………………. 103

فصل 6  نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………. 136

6-1  نتیجه گیری…………………………………………………………… 136

6-2 پیشنهادات…………………………………………………………….. 136

پیوست 1   کدهای شبیه سازی…………………………………………………… 145

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment