پایان نامه برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا

استاد راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضاییان

فهرست مطالب:

-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………3

1-3-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………5

1-5-پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………8

2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………….8

2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………9

2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………..10

2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین………………………………………………………………………………………12

2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………13

2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین……………………………………………………………………15

2-8-فرآیندهای زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..16

2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت……………………………………………………………………………………17

2-9-1-اهداف قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………..18

2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………19

2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری…………………………………………………………………..‌………………………….19

2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی……………………………………………21

2-11-مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….22

2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………………………………………………………………..24

2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین……………………………………………………………..25

2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………….25

2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت………………………..26

2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………….28

2-14-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….28

2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………28

2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………….30

2-14-4-کد کردن………………………………………………………………………………………………………….33

2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………34

2-14-6-تابع برازندگی ………………………………………………………………………………………………….35

2-14-7-انتخاب……………………………………………………………………………………………………………..36

2-14-8-ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………..38

-9-14-2احتمال ترکیب …………………………………………………………………………………………………… 40

-10-14-2جهش……………………………………………………………………………………………………………… 40

-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها………………………………………………………………………..42

-12-14-2شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………..42

2-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای…………………………………………………………………………….45

-3-3تئوری تعیین قیمت……………………………………………………………………………………………………47

-4-3قانون تقاضا…………………………………………………………………………………………………………….48

-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا………………………………………………………………………………48

3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ………………………………..49

3-6- خطی سازی تابع غیر خطی……………………………………………………………………………………..54

3-7- تقاضای احتمالی…………………………………………………………………………………………………….55

3-9-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..57

 

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..59

4-2-اعتبار سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………….59

4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده…………………………………………………………………………..66

4-3-1-نحوه نمایش جواب­ها……………………………………………………………………………………………66

4-3-2-روش نمایش رشته­ای…………………………………………………………………………………………….68

4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………..70

4-3-4-ارزیابی جواب­ها……………………………………………………………………………………………………70

4-3-5-مکانیزم انتخاب……………………………………………………………………………………………………….70

4-3-6-عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………….71

4-3-7-تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………71

4-3-8-شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..72

4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….72

4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..74

4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده…………………………………………………………………………….74

4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو……………………………………………..75

4-8-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….77

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….79

5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………………………………….79

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول

جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی…………………………………………………………………………………59

جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه………………………………………………………………..60

جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده……………………………………………60

جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………….60

جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش………………………………………………..61

جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام………………………………………………………………………….61

جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول………………………………………………………………………61

جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول……………………………………………………………………61

جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه…………………………………………………………….62

جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………………63

جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………………64

جدول4-12–مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………….64

جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش……………………………………….65

جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش…………………………………………………..66

جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو…………………………………………73

جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….74

جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم……………………………………………………………..75

جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو…………………………………………………………………76

فهرست اشکال

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین……………………………………………………………………………4

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین……………………………………………………………………………………8

شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………….33

شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ……………………………………………………………………………….39

شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای………………………………………………………………………………….39

شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………….41

شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری……………………………………………………………………………..41

شکل4-1-نمای از مسیر کاری………………………………………………………………………………………………62

شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله………………………………………………………………………………67

شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ……………………………………………………………………….67

شکل 4-4- کروموزم مرحله اول……………………………………………………………………………………………68

شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم…………………………………………………………………………………………….69

شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم……………………………………………………………………………………………..69

فهرست نمودار

نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا…………………………………………………………………………………….48

نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………..63

نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………..64

نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………..65

نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش…………………………………65

نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده………………………………………………………………………….66

نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………….74

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment