پایان نامه بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

موضوع پایان نامه:

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

فصل اول:

کلیات تحقیق

چکیده تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- موضوع تحقیق

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

1-6- فرضیات تحقیق

1-7- قلمرو مکانی تحقیق

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

1-9- روش تحقیق

1-10- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

1-11- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)

1-13- چارچوب نظری تحقیق

1-14- ادبیات موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)

1-15 مدل تحلیلی تحقیق

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق

1-17- محدودیت های تحقیق

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول : فناوری اطلاعات

2-1-1- تاریخچه فناوری اطلاعات

2-1-2- تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران

2-1-3- تعاریف فناوری اطلاعات

2-1-4- بکارگیری فناوری اطلاعات

2-1-5- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها

2-1-6- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها

جدول 2-1. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان»

جدول 2-2. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند»

جدول 2-3. کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «هیکس»

2-1-7- تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات

2-1-8- تأثیرات فناوری اطلاعات بر جامعه

2-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد

2-1-10- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها

2-1-11- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سامانی

1- ساختار

2- فرآیندهای کاری

3- ارتباطات

4- روابط میان سازمانی

جدول 2-4- : متغیرهای طراحی سنتی و فناوری اطلاعات

2-1-12- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد سازمانها

2-1-13- کاربرد فناوری اطلاعات در یادگیری و تدریس

2-1- 14- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات

2-2- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی

2-2-1- اهمیت اطلاعات برای مدیریت

2-2-2- تعریف سیستم اطلاعات

– اطلاعات

2-2-3- سیر تکامل سیستمهای اطلاعات

2-2-4- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

2-2-5- سیستم اطلاعات مدیریت MIS:

2-2-6- انواع سیستم های اطلاعات :

2-2-7- سیستم پردازش تعاملات : (TPS)

2-2-8- سیستم گزارشات مدیریت : (MRS)

2-2-9- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری : (DSS)

2-2-10- سیستم خبره : (ES)

2-2-11- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی : (GDSS)

2-2-12- سیستم اتوماسیون اداری : (OA)

2-2-13- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS)

2-3- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-1- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی

2-3-2- لزوم برنامه ریزی

2-3-4- ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب

2-3-5- ماهیت و ارزش برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-6- تعاریف و مفاهیم اساسی برنامه ریزی یا مدیریت استراتژیک

2-3-7- ماهیت استراتژی

2-3-8- اهمیت استراتژی و فواید آن برای سازمان

2-3-9- سطوح مختلف استراتژی

2-3-10- مروری بر اجزاء فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-11- ابعاد تصمیمات استراتژیک

2-3-12- ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک

2-2-13- مزایای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

2-3-14- خطرهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

2-3-15- نظرات مدیران اجرایی درباره مدیریت استراتژیک

2-3-16- مدیریت استراتژیک در ایران

2-3-17- ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک

2- مدل تجزیه و تحلیل سوالات بحرانی

1- تدوین ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموریت ، آرمان ، چشم انداز آرمانی ، مطلوب و متحمل)

3- مدل برنامه ریزی دیاگرام اهم

4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

5-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

6- ماتریس داخلی و خارجی (IEM)

7- ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت (CPM)

8- مدل تحلیل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness & Streng ths)

2-4- بخش چهارم : هماهنگی استراتژیکی و اطلاعاتی

2-4-1- مقدمه

2-4-2- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی

2-4-3- پیوند فناوری اطلاعات واستراتژیهای کسب کار

2-4-4 ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک IS/IT

2-4-5- چشم انداز برنامه ریزی استراتژیک IS/IT

2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ریزی استراتژیک IS/IT

2-4-7 تنظیم و همراستا نمودن فناوری واطلاعات با برنامه‌های سازمانی

2-4-8- چار چوب همترازی استراتژی کسب وکارو فناوری اطلاعات هندرسن

وون کاترامن

1- استراتژی کسب و کار

1- استراتژی فناوری اطلاعات

2- زیرساختها و فرآیندهای سازمانی

3- زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی

2-4-9- چارچوب همترازی استراتژی کسب و کار فناوری اطلاعات لوفتمن

2-4-10- چارچوب همترازی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات مائز

اجزاء چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات

1- استراتژی ،حوزه کسب وکار

2- استراتژی ،اطلاعات وارتباطات

2-4- 11- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک IS/IT

2-4-12 چالش های برنامه ریزی استراتژیک IS/IT در ایران

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

Leave a comment