پایان نامه بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش بازاریابی

عنوان :

 بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی شهر تهران

 

چکیده :

دراینجا به بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهای تولید صنایع غذایی (چاشنی غذا)که دفتر مرکزی مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده است ،پرداخته است .جامعه و نمونه این پژوهش را کلیه مدیران عالی ،مدیران میانی و کارشناسان فروش شرکتهای فوق تشکیل داده اند ، ۷۴ شرکت بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شده اند .پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار پایایی ،روایی در بین پاسخگویان توزیع گردید .بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss 18 و نرم افزار لیزرل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین چهار بعد سیستم اطلاعات بازاریابی و ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهایی مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده است ،ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود دارد .نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است سیستم اطلاعات بازاریابی با تمام ابعاد متغییر کارایی بازارارتباط مستقیم و معناداری دارد. از لحاظ تاثیر گذاری ،سیستم اطلاعات بازاریابی بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری با ضریب مسیر (۴۸/۰)دارد ، همچنین متغییرهای کاهش هزینه با (۴۴۲/۰)، افزایش فروش با (۴۰/۰)و سهم بازار با (۳۸۹/۰) به ترتیب تحت تاثیر سیستم اطلاعات بازار قرار دارند .در اجرای مدل معادله های ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی ، در مدل لیزرل ،تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیرهای مشاهده شده هر یک از متغیرهای نهفته کاملاً نمایش داده شده است که تناسب مدل مزبور با توجه به سطح کای اسکوئر و P-value به دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبی نشان می دهد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment