پایان نامه بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان :

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.تصور بر این است که در کشور ما،روابط عمومی در سازمان های غیر دولتی از کارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است که در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان برای مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشیهستند وبرای دستیابی به این امر، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند تا مقوله بهره وری و نیز اثربخشی برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند. در غیر این صورت در رویاروی با رقبا از قافله بازمی مانند و سازمان خود را با بحران های متعددی مواجه می کنند. اما روابط عمومی ها در سازمان های دولتی؛ با وجود داشتن امکانات بیشتر، معمولا بازدهی و کارایی مطلوب تری نداشته وبه مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

در این تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در سازمان های دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح وارزیابی آن برنامه، به عبارتی کارایی و اثربخشی آن را جویا شده و با شناسایی سطح و قوت و ضعف آن عملکرد، به نتایج خاصی دست پیدا کردیم.

برای اجرایی نمودن ارزیابی این مفهوم، فعالیت ها و عملکرد های روابط عمومی را دسته بندی کرده و در شاخه های متعددی از قبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی، امور آموزش و برنامه ریزی تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار دادیم.

هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور  بوده و به اهداف کاربردی از قبیل دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها، شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها  و مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها پرداخته است.

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همچنین پیمایشی و نیز در قسمتی مطالعات اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان روابط عمومی سازمان های معتبر دولتی  و شاغل در شهر تهران می باشند.

بعد از تجزیه و تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون معنی داری کاسکور پیرسون و آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که بین همه متغیر های مستقل و وابسته بررسی شده در فرضیات تحقیق ارتباط معنی دار وجود دارد. یعنی اثربخشی با هر یک از مفاهیمی ازقبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی در ارتباط معنی داری قرار داشته و هر یک از متغیر های نام برده می توانند در کاهش و یا افزایش اثربخشی روابط عمومی نقش موثری داشته باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment