پایان نامه بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانی

گرایش داخلی

عنوان:
بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود شبگو منصف

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 8

1-4) اهداف تحقیق. 9

1-5) سوالات تحقیق. 9

1-6) چهارچوب نظری تحقیق. 10

1-7) فرضیه ها 11

1-8) تعریف مفهومی متغیرها 12

1-8-1) ویژگی‌های مقصد گردشگری.. 12

1-8-2)  کیفیت درک شده 12

1-8-3)  ارزش درک شده 13

1-8-4)  رضایت… 13

1-8-5)  واکنش‌های رفتاری.. 13

1-9) تعریف عملیاتی متغیرها 14

1-9-1) ویژگی‌های مقصد گردشگری.. 14

1-9-2) کیفیت درک شده 14

1-9-3) ارزش درک شده 14

1-9-4) رضایت… 15

1-9-5) واکنش‌های رفتاری.. 15

1-10) اهداف کاربردی. 15

1-11) قلمرو تحقیق. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 17

2-2)  تعریف گردشگری. 19

2-3) انواع گردشگری. 20

2-3-1) اکوتوریسم. 21

2-3-2) گردشگری فرهنگی.. 21

2-3-3) گردشگری تجاری.. 22

2-3-4) سفر به روستاها 22

2-3-5) گردشگری مذهبی و زیارتی.. 23

2-3-6) سفرهای حادثه جویی.. 23

2-3-7) گردشگری سلامت… 24

2-3-8) گردشگری ورزشی.. 24

2-4) تاریخچه گردشگری در جهان. 25

2-6) معرفی استان گیلان. 31

2-6-1) سابقه تاریخی.. 31

2-6-2) گیلانگردی یا گردشگری در استان گیلان. 32

2-6-3) جاذبه‌های گردشگری گیلان. 35

2-6-3-1) تنوع جاذبه‌های گردشگری در گیلان. 35

2-7) گردشگری و اهمیت آن. 40

2-8)  عناصر صنعت گردشگری. 41

2-9) مزایای ناشی از صنعت گردشگری. 43

2-10) اقتصاد و گردشگری. 44

2-10-1)  تغییر اقتصادی.. 46

2-10-1-1)  اشتغال. 46

2-10-1-2)  درآمدزایی.. 47

2-10-1-3) احیا و تنوع اقتصادی.. 48

2-10-2) اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 49

2-11) عوامل و محرک‌های تأثیرگذار در رفتار گردشگران. 50

2-12) ویژگی‌های جمعیت شناختی و ارتباط آنها با نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-13) واکنش‌های رفتاری. 56

2-13-1) قصد بازدید مجدد. 62

2-13-2) توصیه به دیگران. 63

2-14) ویژگی‌های مقصد گردشگری. 64

2-15) کیفیت خدمات درک شده 67

2-16) ارزش درک شده 71

2-17) رضایت.. 74

2-18)  ارتباط بین سازه‌های مربوط به نیات رفتاری. 80

2-18-1)  ارتباط بین نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش درک شده 80

2-18-2)  ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 81

2-18-3)  ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 82

2-18-4)  ارتباط بین تصویر، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 83

2-18-5) ارتباط بین تصویر و نیات رفتاری.. 83

2-19)  پیشینه. 84

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-2) روش تحقیق. 97

3-3) جامعه آماری. 98

3-4) نمونه و روش نمونه گیری. 98

3-5) حجم نمونه. 99

3-6 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده‌ها 99

3-7) روایی و پایایی. 100

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) مقدمه. 103

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………… 103

4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 111

4-4) بررسی مدل اندازه‌گیری تحقیق. 121

4-5) بررسی مدل تحقیق. 126

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 127

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 128

4-5-3) بررسی شاخص‌های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 129

4-6)تحلیل مسیرهای غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق. 129

4-7) آزمون فرضیه‌ها 130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1( بحث و نتیجه‌گیری. 133

5-2) نتایج آمار توصیفی. 133

5-3) نتایج آمار استنباطی. 135

5-4) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته………………………………………………………………………. 135

5-5) پیشنهادات بر اساس نتایج………………………………………………………………………………………… 137

5-6) محدودیت‌ها 138

5-7) پیشنهادات آتی. 138

منابع و مأخذ. 140

پیوست ها 146

پرسشنامه. 156

 

فهرست جداول

جدول 2-1)  متوسط میزان رشد گردشگران ورودی به ایران. 29

جدول2-2) گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی استان گیلان طی سال 1391-1386. 33

جدول 2-3) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال 1384-1387 استان گیلان. 34

جدول 2-4) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال 1388-1391 استان گیلان. 34

جدول 2-5)  جاذبه‌های گردشگری استان گیلان به تفکیک شهرستان. 39

جدول 2-6) درآمد حاصل از گردشگری (به میلیارد دلار) 48

جدول 2-7) اثرات اقتصادی گردشگری.. 50

جدول 2-8) عوامل داخلی و بیرونی تأثیر گذار در رفتار گردشگران. 54

جدول 2-9) چهار مرحله مدل وفاداری الیور. 58

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه. 99

جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه. 100

جدول 3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه. 101

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 103

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 104

جدول4-3) توصیف سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 105

جدول4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان. 106

جدول4-5) توصیف وضعیت درآمد پاسخ‌دهندگان. 107

جدول4-6) توصیف شغل پاسخ‌دهندگان. 108

جدول4-7) توصیف نحوه سفر پاسخ‌دهندگان. 109

جدول4-8) توصیف تعداد دفعات بازدید پاسخ‌دهندگان از گیلان. 110

جدول4-9) توصیف متغیر ارزش درک شده 111

جدول4-10) توصیف سازه‌های ارزش درک شده 112

جدول4-11) توصیف متغیر کیفیت درک شده 113

جدول4-12) توصیف سازه‌های کیفیت درک شده 114

جدول4-13) توصیف متغیر رضایت.. 115

جدول4-14) توصیف سازه‌های رضایت.. 116

جدول4-15) توصیف متغیر واکنش رفتاری.. 117

جدول4-16) توصیف سازه‌های واکنش رفتاری.. 118

جدول4-17) توصیف متغیر ویژگی مقصد. 119

جدول4-18) توصیف سازه‌های ویژگی‌های مقصد. 120

جدول 4-19) علایم به کار رفته در مدل. 121

جدول4-20) شاخص‌های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه‌گیری متغیر برونزای تحقیق. 123

جدول4-21) شاخص‌های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه‌گیری متغیر درونزای تحقیق. 126

جدول 4-22) شاخص‌های معنی‌داری و برازش مدل. 129

جدول4-23) جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 130

جدول 5-1) مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. 136

فهرست نمودارها

نمودار 2-1) درصد رشد متوسط سالیانه ورود گردشگران در مناطق جهان (2005) 27

نمودار 2-2) روندهای توسعه گردشگری در جهان. 27

نمودار 2-3) روند توسعه گردشگری در ایران. 30

نمودار 2-4)  دوره‌های توسعه گردشگری در ایران. 30

نمودار4-1) نمودار دایره‌ای برای جنسیت پاسخ‌دهندگان. 103

نمودار4-2) نمودار ستونی برای سن پاسخ دهندگان. 104

نمودار4-3) نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 105

نمودار4-4) نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان. 106

نمودار4-5) نمودار ستونی برای وضعیت درآمد پاسخ‌دهندگان. 107

نمودار 4-6) نمودار ستونی برای شغل پاسخ‌دهندگان. 108

نمودار4-7) نمودار ستونی برای نحوه سفر پاسخ‌دهندگان. 109

نمودار4-8) نمودار ستونی برای تعداد دفعات بازدید پاسخ دهندگان از گیلان. 110

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر ارزش درک شده 111

نمودار4-10) نمودار راداری برای میانگین سازه‌های ارزش درک شده 112

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر کیفیت درک شده 113

نمودار4-12) نمودار ستونی برای میانگین سازه‌های کیفیت درک شده 114

نمودار4-13) هیستوگرام  متغیر رضایت.. 115

نمودار4-14) نمودار ستونی برای میانگین سازه‌های رضایت.. 116

نمودار4-15) هیستوگرام  متغیر واکنش رفتاری.. 117

نمودار4-16) نمودار میله‌ای برای میانگین سازه‌های واکنش رفتاری.. 118

نمودار4-17) هیستوگرام  متغیر ویژگی مقصد. 119

نمودار4-18) نمودار ستونی برای میانگین سازه‌های ویژگی‌های مقصد. 120

نمودار4-19) مدل اندازه‌گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد استاندارد. 122

نمودار4-20) مدل اندازه‌گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد معنی‌داری.. 123

نمودار4-21) مدل اندازه‌گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد استاندارد. 124

نمودار4-22) مدل اندازه‌گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد معنی‌داری.. 125

نمودار 4-23) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 127

نمودار 4-24) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 128

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق. 11

شکل2-1) انواع گردشگران از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی.. 25

شکل 2-2) تاثیر گردشگری در جوامع میزبان. 45

شکل 2-3) سهم منطقه‌ای رشد کل اشتغال جهانی.. 47

شکل 2-4) مدل جانکینگتون و گنجنارت (2012) 59

شکل 2-5) مدل چن و تسایی(2007) 59

شکل 2-6) مدل چن و چن(2010) 60

شکل 2-7) مدل زابکار و همکاران(2010) 60

شکل 2-8) مدل لای و فوچن(2011) 61

شکل 2-9) مدل هاچینسون و همکاران(2009) 61

شکل2-10) بخش‌ها و اجزای مختلف مقصد گردشگری.. 65

شکل 2-11) مدل سروکوال. 70

شکل 2-12) مدل کانو. 76

شکل 2-13) ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد SCSB. 77

شکل 2-14) مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا ACSI 77

شکل 2-15) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ECSI 78

شکل 2-16) مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی.. 78

شکل 2-17) مدل انتظارات/ عدم تایید انتظارات.. 79

چکیده

گردشگری در حال حاضر یکی از حوزه های خدماتی مهم در جهان محسوب می‌شود که به دنبال خود زنجیره‌ی ارزش زیادی را در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. از این رو رونق و پایداری بلند‌مدت آن همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و کارشناسان امر می باشد. در این میان تصمیم یک گردشگر پس از اقامت یا بازدید از یک منطقه گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از آن در مبانی نظری غالباً تحت عنوان واکنش رفتاری یاد می‌شود. بنابراین درک واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران مقصد گردشگری مهم می‌باشد. پژوهش حاضر تأثیر عواملی چون ویژگی‌های مقصد، کیفیت درک شده خدمات گردشگری، ارزش درک شده و رضایت را بر واکنش‌های رفتاری گردشگران را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان در نوروز 1393 بودند که 384 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و با در نظر گرفتن دقت برآورد 5 درصد برای جامعه آماری نامحدود انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از تایید روایی و پایایی، توزیع و داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. مطابق با نتایج، ویژگی‌های مقصد بطور مستقیم و مثبت بر کیفیت درک شده خدمات گردشگری در مقصد تأثیر گذار است و ارزش درک شده و رضایت بطور مستقیم و مثبت از کیفیت درک شده تأثیر می‌پذیرد، علاوه بر این تأثیر مستقیم مثبت ارزش درک شده و رضایت بر واکنش‌های رفتاری نیز تأیید شده و همچنین کیفیت خدمات درک شده بازدیدکنندگان بصورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانجی رضایت و ارزش درک شده، بر واکنش‌های رفتاری تأثیر گذار است.

واژگان کلیدی: ویژگی‌های مقصد گردشگری، کیفیت خدمات درک شده، ارزش درک شده، رضایت، واکنش‌های رفتاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment