پایان نامه بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست شناسی و ادبیات فارسی در امتحانات نهایی نظام آموزشی متوسطه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه­ گیری

عنوان:

بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست­ شناسی و ادبیات­ فارسی در امتحانات ­نهایی نظام آموزشی متوسطه

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا فلسفی نژاد

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهداف تحقیق.. 3

هدف کلی.. 4

اهداف جزیی.. 4

سوالات تحقیق.. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

تعاریف واژه ها و اصطلاحات… 6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. 9

فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. 10

انواع سوال. 11

انواع امتحانات قابل اجرا در سطح وزارت آموزش و پرورش… 15

شیوه طراحی سوالات امتحانات نهایی.. 16

چگونگی تصحیح امتحانات نهایی.. 16

مبانی نظری.. 18

نظریه کلاسیک آزمون (CTT) 19

مفروضات نظریه کلاسیک آزمون. 19

محدودیت های نظریه کلاسیک آزمون. 20

نظریه تعمیم پذیری(GT) 22

مفاهیم و اصطلاحات در GT. 24

انواع مطالعات… 27

ملاحظات مطالعات G و D.. 27

جهان مشاهدات قابل قبول و مطالعات G.. 28

جهان تعمیم و مطالعات D.. 29

مدل های تصادفی و ترکیبی با جهان های تعمیم نامحدود و محدود. 30

طرح های تعمیم پذیری.. 31

انواع تصمیم و واریانس های خطا 35

انواع ضرایب… 37

نظریه پرسش – پاسخ(IRT) 37

مفروضات نظریه پرسش – پاسخ.. 38

تک بعدی بودن. 38

استقلال موضعی.. 38

معرفی مفاهیم اساسی در نظریه پرسش – پاسخ.. 39

خم ویژه سوال (ICC) 39

پارامتر دشواری سوال. 39

پارامتر تشخیص سوال. 40

پارامتر حدس سوال. 40

پارامتر آزمودنی.. 40

ویژگی نامتغیر بودن پارامترها 41

مدل ها در نظریه پرسش- پاسخ.. 41

مدل های پرسش –  پاسخ لوجیستیک برای داده های دو ارزشی.. 42

مدل یک پارامتری.. 42

مدل دو پارامتری.. 42

مدل سه پارامتری.. 43

نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه کلاسیک آزمون. 43

نظریه کلاسیک آزمون و نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه پرسش پاسخ.. 45

مفهوم اعتبار. 47

تعاریف آماری اعتبار. 47

روش های برآورد اعتبار. 48

روش های برآورد اعتبار آزمون های هنجار مرجع. 50

عوامل مؤثر بر اعتبار آزمون. 56

خطای معیار اندازه­گیری.. 57

مفهوم اعتبار در IRT. 59

تعریف و مفهوم روایی.. 59

تاریخچه روایی.. 60

انواع روایی.. 60

ارتباط روایی و اعتبار. 65

محتوا 65

تحلیل محتوا 66

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران. 66

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. 78

روش تحقیق.. 78

جامعه آماری.. 79

گروه نمونه و شیوه گزینش آن. 80

روش گردآوری اطلاعات… 81

روش اجرای تحقیق.. 83

روش تجزیه تحلیل اطلاعات… 84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه تحلیل آماری.. 92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 151

بحث و نتیجه گیری.. 152

یافته های جانبی تحقیق در ارتباط با تصحیح اوراق امتحانات نهایی.. 163

محدودیت های تحقیق.. 166

پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده 166

برای متن کامل پایان نامه کلیک کنید

Leave a comment