پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامعلی رمزگویان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش

 آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-بیان مساله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 9

1-4- اهداف پژوهش. 11

1-4-1- اهداف اولیه. 11

1-4-2- اهداف ثانویه. 11

1-5- سوالات پژوهش. 11

1-5-1- سوال اصلی. 11

1-5-2 سولات فرعی. 11

1-6- فرضیه های تحقیق. 12

1-6-1 فرضیه اصلی. 12

1-6-2- فرضیه های فرعی. 12

1-7- متغیر های پژوهش. 12

1-9- جامعه آماری. 14

1-10- روش نمونه گیری. 14

1-11- قلمرو پژوهش. 15

1-11-1- قلمرومکانی. 15

1-11-2- قلمرو زمانی. 15

1-11-3- قلمرو موضوعی. 15

1-12- روش و ابزار تجزیه تحلیل داده ها. 15

1-13- محدودیت های پژوهش. 16

1-14- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 16

1-14-1- تعاریف مفهومی. 16

1-14-2- تعاریف عملیاتی. 17

فصل دوم. 19

2-1- مقدمه. 20

2-2- سبک رهبری. 20

2-2-1- نظریه های رفتاری رهبر. 21

2-2-1-1- سبکهای مثبت و منفی. 21

الف) رهبران مثبت. 21

ب) رهبران منفی. 22

2-2-1-2- سبکهای“آیوا”. 22

2-2-1-3- سبکهای”اوهایو”. 25

2-2-1-4- سبکهای”وایت من”. 27

2-2-1-5- سبکهای شبکه مدیریت. 29

2-2-1-6- سبکهای لیکرت. 32

2-2-2- نظریه های اقتضایی. 37

2-2-2-1- مدل اقتضایی رهبری. 37

2-2-2-2- مدل  پیوستگی رفتار رهبری. 39

2-2-2-3- نظریه چرخه زندگی. 41

2-2-2-4- نظریه مسیر ـ هدف. 44

2-2-2-5- مدل تجویزی رهبری. 46

2-3- تنیدگی. 47

2-3-1- فیزیولوژی تنیدگی. 51

2-3-2-استرس یا فشار روانی. 54

2-3-2-1-سندروم سازگاری عمومی. 55

2-3-2-2-عوامل سازمانی موثر در ایجاد فشار روانی. 57

2-3-2-3-علل ایجاد کننده فشار روانی مرتبط با شغل ازدیدگاه پژوهشگران  58

2-3-2-4-مدل های فشار روانی. 60

2-3-2-4- استر سورهای سوری روانی اجتماعی در محیط کار. 63

2-3-3- عوامل به وجود آورنده ی تنیدگی شغلی. 63

الف) عوامل محیطی. 64

ب) عوامل سازمانی. 64

پ) عوامل فردی. 66

2-3-4- اثرات تنیدگی. 70

الف) اثرات فیزیولوژیک. 70

ب) اثرات روانی. 74

ج) اثرات رفتاری. 75

د) اثرات سازمانی تنیدگی. 76

2-4- شخصیت. 78

2-4-1- شخصیت و تنیدگی. 79

2-5- سبکهای رهبری لیکرت و تنیدگی. 82

2-5-1- سبک رهبری استبدادی ـ استثماری و تنیدگی. 83

4-5-2- سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی. 85

2-6- ترور شخصیت در سازمان. 87

2-6-1- تعریف ترور شخصیت در سازمان. 89

2-6-2- مشخصات مدیرانی که به ترور شخصیت می پردازند. 89

2-6-3- بعضی از رویه های ترور شخصیت در سازمان. 90

2-7- جمع بندی و ارئه مدل مفهومی. 92

2-8-پیشینه تجربی. 94

2-8-1-بررسی ارتباط بین سبک رهبری و میزان استرس دبیران دبیرستان‌های شهرستان زنجان  94

2-8-2-بررسی ارتباط سبکهای رهبری و استرس در بین مدیران زن و مرد مدارس سه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دولتی شهرستان شادگان. 94

2-8-3-ب‍ررسی‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌، شخصیت، می‍زان‌ ت‍نی‍دگی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍تی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ 95

2-8-4-بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی (فنی- انسانی- ادراکی) مدیران بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران. 96

2-8-5-بررسی عوامل ایجاد فشارهای عصبی در مدیران و نقش آن بر عملکرد مدیران مراکز آموزش علمی –کاربردی وزارت جهاد کشاورزی. 96

2-8-6-پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت کشور. 97

فصل سوم. 99

3-1- مقدمه. 100

3-2- انواع پژوهش. 101

3-2-1- پژوهش کاربردی. 101

3-2-2- پژوهش های بنیادی یا پایه ای. 101

3-2-3- پژوهش ارزیابی. 101

3-3- تفاوت پژوهش کاربردی و بنیادی. 101

3-3- انواع رویکردهای پژوهشی. 102

3-4- اهمیت آشنایی مدیران با پژوهش. 102

3-5- نوع روش تحقیق. 104

3-6- جامعه آماری. 105

3-7- نمونه آماری. 105

3-8- روش و ابزار جمع آماری داده ها. 107

3-9-روش و فرآیند اجرای تحقیق. 107

3-10-ابزار جمع آماری داده ها. 108

3-10-1- پرسشنامه سبک رهبری مدیر. 108

3-10-2- پرسشنامه تنیدگی. 109

3-10-3- پرسشنامه شخصیت. 110

3-10-4- پرسشنامه اطلاعات شخصی. 111

3-11-روایی و پایایی پرسشنامه ها. 112

3-12-روش آماری. 113

فصل چهارم. 114

4-1-مقدمه. 115

4-2- توصیف آماری داده ها. 115

4-2-1 تحصیلات جامعه مورد مطالعه. 116

4-2-1-1 تحصیلات کارکنان. 116

4-2-1-2: تحصیلات مدیران. 117

4-2-2 میزان تجربه جامعه مورد مطالعه. 118

4-2-2-1 میزان تجربه کارکنان. 118

4-2-2-2 میزان تجربه مدیران. 119

4-2-3 آموزش درجامعه آماری موردمطالعه. 120

4-2-3-1 آموزش کارکنان. 120

4-2-3-2 آموزش مدیران. 122

4-2-4 میزان تنیدگی در جامعه مورد مطالعه. 124

4-2-4-1 تنیدگی کارکنان. 124

4-2-4-2 تنیدگی مدیران. 127

4-3- تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه ها. 140

4-3-1-بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  140

4-3-2 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه A.. 141

الف) فرضیه فرعی1. 141

ب) فرضیه فرعی2. 144

پ) فرضیه فرعی3. 147

ت) فرضیه فرعی4. 150

ث) فرضیه اصلی. 153

4-3-3 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه B.. 157

الف) فرضیه فرعی2. 157

ب) فرضیه فرعی3. 160

پ) فرضیه فرعی4. 163

ث) فرضیه اصلی. 166

4-3-4 تحلیل واریانس یک عامله. 170

4-3-4-1- تحلیل واریانس یک عامله در گونه A.. 170

4-3-4-2- تحلیل واریانس یک عامله در گونه B.. 173

4-3-5 آزمون فریدمن. 176

4-3-5-1 گونه شخصیتی A.. 176

4-3-5-2 گونه شخصیتی B.. 177

فصل پنجم. 178

5-1-مقدمه. 179

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها. 179

5-2-1- فرضیه اول. 179

5-2-2 فرضیه دوم. 181

5-2-3 فرضیه سوم. 181

5-2-4 فرضیه چهارم. 182

5-2-5- فرضیه اهم. 183

5-3- نتایج جانبی پژوهش. 184

5-4-مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق. 187

5-5- پیشنهادها. 189

5-5-1 پیشنهادهای سطوح سازمانی. 189

5-5-2 پیشنهادهای سطوح فردی. 191

5-5-3 پیشنهاد های پژوهشی. 195

منابع و مأخذ. 196

منابع فارسی. 196

منابع لاتین. 199

Abstract 200

فهرست نام ها. 201

پیوست. 205

فهرست جداول

 جدول-2-1-6- ویژگی های سبک های لیکرت  36

 جدول 2-2-1 تغییرات تنیدگی زای زندگی و شغلی به ترتیب اهمیت  68

 جدول 2-2-2- بیماری های ناشی از تنیدگی در دستگاه های مختلف بدن  72

 جدول 2-2-3 اثرات فیزیولوژیک تنیدگی در طول زمان  73

 جدول 2-2-4 : اثرات روانی تنیدگی  74

 جدول 2-3-1 : ویژگی های شخصیتهای گونه A و B   82

 جدول 3-1-1- مقیاس تعیین سبک رهبری  109

 جدول3-2-1: مقیاس تعیین میزان تنیدگی  110

 جدول3-3-1: مقیاس تعیین گونه شخصیتی  111

 جدول 4-2-1-1 توزیع تحصیلات کارکنان نمونه آماری به تفکیک شخصیت  116

 جدول 4-2-1-2 توزیع تحصیلات مدیران نمونه آماری به تفکیک شخصیت  117

 جدول4-2-2-1 توزیع تجربه کارکنان نمونه آماری به تفکیک شخصیت  119

 جدول 4-2-2-2 توزیع تجربه مدیران نمونه آماری به تفکیک شخصیت  120

 جدول 4-2-3-1 توزیع آموزش ضمن خدمت کارکنان نمونه آماری به تفکیک شخصیت  121

 جدول 4-2-3-2 توزیع آموزش ضمن خدمت مدیران نمونه آماری به تفکیک شخصیت  123

 جدول 2-4-1-1-احساس تنیدگی در زندگی عادی کارکنان  125

 جدول -2-4-1-2-احساس تنیدگی در کار کارکنان  126

 جدول -2-4-2-1-احساس تنیدگی درزندگی عادی مدیران  128

 جدول 4-2-4-2-2-احساس تنیدگی در کار مدیران  130

 جدول4-2-4-2-3  نشانه های تنیدگی در گونه A براساس شدت نشانه ها  132

 جدول4-2-4-2-4  نشانه های تنیدگی در گونه B براساس شدت نشانه ها  134

 جدول 4-2-5 مقایسه میانگین تنیدگی (در زندگی عادی ،در کار و کل) کارکنان با توجه به سبک رهبری  136

 جدول 4-3 :تعریف متغیرهای اساسی  140

 جدول 4-3-1- جدول آزمون  K-S  141

 جدول 4-3-2-1-ضریب همبستگی بین سبک رهبری استبدادی – استثماری وتنیدگی در گونه A (روش پیرسون)  142

 جدول 4-3-2-2- شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری استبدادی – استثماری و تنیدگی کارکنان در گونهA   143

 جدول 4-3-2-3- جدول آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   143

 جدول 4-3-2-4- نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   144

 جدول 4-3-2-6- شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه A   146

 جدول 4-3-2-7- جدول آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   146

 جدول 4-3-2-8- جدول نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه A   147

 جدول 4-3-2-9-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  148

 جدول 4-3-2-10- شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه A   149

 جدول 4-3-2-11-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه A   149

 جدول 4-3-2-12-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   150

 جدول 4-3-2-13-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  151

 جدول 4-3-2-14-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   152

 جدول 4-3-2-15-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   152

 جدول 4-3-2-16-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   153

 جدول 4-3-2-17-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  154

 جدول 4-3-2-18-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   155

 جدول 4-3-2-19-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   155

 جدول 4-3-2-20-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   156

 جدول 4-3-3-1-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه B (روش پیرسون)  158

 جدول 4-3-3-2-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه  B   159

 جدول 4-3-3-3-آزمون Fمعنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری استبدادی-خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه B   159

 جدول 4-3-3-4-نتیجه آزمون tارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه B   160

 جدول 4-3-3-5-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی در گونه B (روش پیرسون)  161

 جدول 4-3-3-6-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه B   162

 جدول 4-3-3-7-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه B   162

 جدول 4-3-3-8-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   163

 جدول 4-3-3-9-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی در گونهA (روش پیرسون)  164

 جدول 4-3-3-10-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   165

 جدول 4-3-3-11-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   165

 جدول 4-3-3-12-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   166

 جدول 4-3-3-13-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه B  (روش پیرسون)  167

 جدول 4-3-3-14-شاخص کفایت مدل ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان درگونهB   168

 جدول 4-3-3-15-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   168

 جدول 4-3-3-16-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   169

 جدول4-2-4-1- 1 جدول آنالیز واریانس تنیدگی عادی کارکنان در گونه A   171

 جدول4-2-4-1- 2 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کاری کارکنان در گونه A   172

 جدول4-2-4-1- 3 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کارکنان در گونه  A   173

 جدول 4-2-4-2-2 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کاری کارکنان در گونه B   175

 جدول 4-2-4-2-3 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کارکنان در گونه B   176

 جدول 4-3-5-1 آزمون فریدمن در گونه شخصیتی A   176

 جدول 4-3-5-2 آزمون فریدمن در گونه شخصیتی B   177

 جدول5-4 مقایسه با پیشینه تحقیق  187

فهرست نمودار

 نمودار 2-1-1 ترکیبات گوناگون ساخت دهی و مراعات  28

 نمودار 2-1-2 شبکه مدیریت  30

 نمودار 2-1-4 چگونگی تغییر در سبک های رهبری در ارتباط با موقعیت  39

 نمودار 2-1-5 مدل پیوستگی رفتار رهبری  40

 نمودار 2-1-6 نظریه چرخه زندگی  42

 نمودار 2-1-7 اجزای متشکله نظریه مسیر-هدف در رهبری  46

 نمودار 2-1-8 مدل تجویزی رهبری  47

 نمودار 2-2-1- تاثیر محرک در بوجود آوردن تنیدگی  48

 نمودار 2-2-2- تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیسمی  49

 نمودار 2-2-3- مدل تعاریفی که هم برمحرک وهم به پاسخ تاکید دارند  50

 نمودار 2-2-4 توالی وقایع در نشانگان سازگاری کلی  53

 نمودار 2-3-2-1-سندروم سازگاری عمومی  56

 نمودار 2-3-2-4-1-مدل مبتنی بر محرک  61

 نمودار 2-3-2-4-2- مدل مبتنی بر پاسخ  62

 نمودار 2-2-5 عوامل تنیدگی زای تنیدگی  65

 نمودار 2-2-5 الگوی تنیدگی شغلی  67

 نمودار 2-3-4- ارتباط تنیدگی با عملکرد  77

 نمودار 2-7- مدل مفهومی تحقیق  93

 نمودار 4-2-1-1  فراوانی تحصیلی کارکنان  117

 نمودار 4-2-1-2  فراوانی تحصیلی مدیران  118

 نمودار 4-2-2-1  فراوانی تجربه کارکنان  119

 نمودار 4-2-2-2  فراوانی تجربه مدیران  120

 نمودار4-2-3-1  فراوانی آموزش کارکنان  122

 نمودار 4-2-3-2  فراوانی آموزش مدیران  123

 نمودار 2-4-1-1- فراوانی استرس عادی هر دو گروه  125

 نمودار -2-4-1-2- تنیدگی کاری کارکنان  127

 نمودار -2-4-2-1- تنیدگی عادی مدیران  129

 نمودار 4-2-4-2-2- تنیدگی کاری مدیران  130

 نمودار 4-2-4-2-3 نشانه های تنیدگی در گونه  A براساس شدت نشانه ها  133

 نمودار 4-2-4-2-4   نشانه های تنیدگی درگونه B براساس شدت نشانه ها  135

 نمودار 1-4-2-5 مقایسه ای میانگین استرس عادی کارکنان باتوجه به سبک رهبری  137

 نمودار 2-4-2-5 مقایسه ای میانگین استرس کار کارکنان با توجه به سبک رهبری  138

 نمودار 3-4-2-5 مقایسه ای میانگین کل استرس کارکنان با توجه به سبک رهبری  139

 نمودار 4-2-3-1-هیستوگرام کلی گونه A   157

 نمودار 4-3-3-1هیستوگرام  کلی گونه B   170

چکیده:

براساس مطالعات  انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها از وجود نشانه های تنیدگی شکایت می کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می دهند ، حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان ارتباط ای وجود دارد؟ لازم به توضیح است با توجه با تاثیر شخصیت در تنیدگی این عامل به عنوان یک متغییر تعدیل کننده در تجزیه تحلیل ها مورد توجه قرار گرفت.

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیر ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران به تعداد 150 نفر بودند که از این تعداد طبق فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 108 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید . برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تایید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه تعیین سبک رهبری 96.5%   درصد ، برای پرسشنامه تعیین میزان تنیدگی 88%   درصد و برای پرسشنامه تعیین نوع شخصیت 92% درصد بین نمونه توزیع گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی ، درصد) وآمار استنباطی (آزمون تست ناپارامتریک ،آزمون همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون ، جدول تحلیل واریانس و آزمون فریدمن ) استفاده شده است.

یافته های تحقیق  تایید می کنند:

بین سبک رهبری مدیر، نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان صف بانک پارسیان ارتباط معناداری وجود  دارد.

درضمن نتایج نشان می دهد که میزان تنیدگی کارکنان در هر دو گونه شخصیتی A و B هرچه از سبک رهبری استبدادی – استثماری به سبک مشارکتی نزدیکتر می شویم ، کمتر است. همچنین 96 درصد جامعه مورد بررسی محیط کار را تنیدگی زا معرفی نموده اند.

نتایج نشان می دهدکه میزان تنیدگی کارکنان در گونه A با میانگین 1.5652 از میزان تنیدگی در شخصیت B با میانگین 1.2448 بیشتر است همچنین در ارتباط با مدیران میزان تنیدگی در شخصیت A 1.3727 از میزان تنیدگی در گونه B با میانگین 1.18 بیشتر است.

در پایان پیشنهاد هایی در دو سطح سازمانی و فردی برای تامین بهداشت روانی کارکنان در سازمان به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی و افزایش کارایی آنان مطرح شده است.

کلید واژه ها: سبک رهبری استبدادی – استثماری ، سبک رهبری استبدادی – خیرخواهانه ، سبک رهبری مشاوره ای ، سبک رهبری مشارکتی ، تنیدگی ، شخصیت A ، شخصیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment