پایان نامه بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

عنوان :

بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان

(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

 صفحه

فهرست مطالب

 عنوان
1 چکیده  
2 مقدمه  
4 فصل اول کلیات تحقیق  
5 1-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق  
6 1-2- سوأل تحقیق  
6 1-3- اهداف تحقیق  
6 1-4- فرضیه های تحقیق  
7 1-5- روش تحقیق  
8 1-6- محدوده مورد مطالعه  
10 فصل دوم – ادبیات تحقیق  
11 2-1- مقدمه    
11 2-2- حرکات دامنه ای    
12 2-2-1- حرکات غیرتوده ای    
12 2-2-2- خزش Creep    
13 2-2-3- ریزش Fall    
14 2-2-4- واریزه Debris flow    
14 2-2-5- حرکات توده ای    
15 2-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche    
15 2-2-7- لغزش landslide    
16 2-2-7-1- فواراژ rockfall    
16 2-2-7-2 سولیفلوکسیون    
17 2-2-7-3 جریان گل Mudflow    
17 2-2-7-4 ضربه قاشقی    
19 2-2-8- مراحل لغزش    
19 2-2-9- مشخصات زمین لغزش    
21 2-2-10- انواع زمین لغزش    
22 2-2-11- طبقه بندی زمین لغزش    
22 2-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها    
23 2-2-11-2- لغزش در امتداد لایه سخت    
23 2-3- تعاریف و مفاهیم    
25 2-4- پیشینه تحقیق    
29 فصل سوم مواد و روش ها  
30 3-1- بازدید صحرائی مقدماتی    
31 3-2-معرفی پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان    
34 3-2-1-عوامل موثر در روش آنبالاگان    
40 فصل چهارم-یافته های تحقیق  
41 4-1-موقعیت جغرافیایی    
43 4-2-مشخصات طبیعی    
44 4-2-1- اقلیم    
47 4-2-1-1- فاکتورهای دمایی    
51 4-2-1-2-  بررسی وضعیت بارندگی    
55

4-2-1-3-  رطوبت نسبی

   
59

4-2-1-4-باد

   
60 4-2-1-5- نوع آب و هوای منطقه    
63 4-2-2- زمین شناسی    
66 4-2-2-1- گسلهای استان گیلان    
66 3-2-2-2-گسلهای مهم و میزان زلزله خیزی استان گیلان    
73 4-2-3- منابع خاک    
73 4-2-3-1 طبقه بندی خاک منطقه    
75 4-2-3-2 رژیم رطوبتی خاک ها    
76 4-2-3-3 رژیم حرارتی خاک ها    
76 4-2-3-4-رژیم حرارتی خاک منطقه مورد مطالعه    
77 4-2-3-5 گروه های هیدرولوژکی خاک ها    
78 4-2-3-6 واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه    
81 4-2-4-توپوگرافی    
81 4-2-4-1-شیب    
81 4-2-4-2-جهت    
82 4-2-4-3- ارتفاع

و……..

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment