پایان نامه بررسی تعیین کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

دانلود پایان نامه

) اهداف علمی تحقیق:

الف ) هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ای است          منطقی- توصیفی ومشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند هایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. (سکاران،۱۳۸۱ص۹۱)

چارچوب نظری این تحقیق با تکیه بر ارزیابی معیارهای عملکردی سعی در تبیین رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیکی دارد که این امر، با استفاده از بررسی روابط علت و معلولی بین کاربرد تجارت الکترونیک، فرآیند خدمات قبل از فروش، فرآیند خدمات فروش بیمه، فرآیند خدمات پس از فروش       امکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی تحقیق در شکل شماره ۱- ۱نشان داده شده است که این مدل ۳ فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد.

روش کار این گونه شرح داده می شود: در مرحله اول نسبت به تشریح ابعاد متغیرها، ادبیات و پیشینه تحقیق اقدام می گردد. در مرحله بعد جامعه و نمونه آماری انتخاب شده است که در اینجا شعب بیمه ایران برای بررسی انتخاب شده اند. پس از تعیین تعداد نمونه آماری و بررسی شاخص های متغیر های تحقیق نسبت به تنظیم پرسشنامه با طیف ۵گزینه ای لیکرت اقدام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص می شود سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی ارائه می گردد و در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل خاتمه می یابد کلیه تجزیه و تحلیل ها بوسیله نرم افزار(SPSS)انجام می گیرد. مدل تحقیق در شکل۱-۱نمایش داده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

Leave a comment