پایان نامه بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………3

1-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………4

1-2 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت یا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….4

1-4 سولات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….4

1-5 تعریف اصطلاحات و متغیرها ……………………………………………………………………………5

1-6 پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری ………………………………………………………5

1-6- 1پیشینه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….5

1-6-2پیشینه پژوهش در ایران ………………………………………………………………………………6

1-6-3 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..6

1-7 روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………….7

فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران …………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….9

2-2 کلیات …………………………………………………………………………………………………….10

2-3 اوصاف عقد کفالت ……………………………………………………………………………………..12

2-4 کفالت طلب و کفالت ملاقات ………………………………………………………………………….15

2-5 تفاوت کفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….15

2-6 کفالت و وکالت ………………………………………………………………………………………….16

2-7 متعلق کفالت ……………………………………………………………………………………………16

2-8 کفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………17

2-9 مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….18

2-10 مواردی که کفالت ممنوع است ………………………………………………………………………19

2-11 ترامی و دور در کفالت …………………………………………………………………………………20

2-12 تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 کفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد کفیل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ……………………………………………………27

2-16 رجوع کفیل به مکفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

3-1-1 کلیات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و کفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 کفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار کفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام کفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

3-2-1 کلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 ارکان کفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 رابطه بین کفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

3-2-4 ترامی کفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد کفیل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 رابطه بین کفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول کلیات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

4-1-2 نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

گفتار دوم کشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

4-2-5 شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام رابطه کاری ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم کشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی………………….50

4-3-3 مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت کارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم کشور کویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه کار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment