پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد

دانلود پایان نامه

قلمرو موضوعی :

این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی از یک سو به بسط و تشریح مباحث ساختار سازمانی می پردازد و از سوی دیگر مولفه ها و قابلیت های زیر بنائی و فرایندی مدیریت دانش را بررسی می نماید.

 

الف)  قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می باشد.

ب) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به دوره توزیع پرسشنامه می باشد که در دی و بهمن ماه ۱۳۹۲ صورت گرفته است..

پژوهش حاضر از این جهت که تصویری از وضع موجود ارائه می دهد توصیفی و از این جهت که گرد آوری اطلاعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه انجام میگیرد پیمایشی میباشد

 

۱-۷ بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامع اماری در هر تحقیق عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی شخص (جهانی یا منطقه ای )در یک صفت مشترک باشند(حافظ نیا ۱۳۸۲ ،۱۹)

جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می باشد.که ۴۲۶ نفر گزارش شده است.

۱-۷-۱حجم نمونه :

با توجه به حجم جامعه مورد نظر تحقیق، از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در حالت حجم جامعه معلوم استفاده شده است و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب خواهد شد.

ضریب اطمینان ۹۵%  ، ۰٫۵ p=q=  ، ۱٫۹۶z=     :  پیش فرض‌ها

۴۲۶  = حجم جامعه N

d =  مقدار خطا   ۰٫۰۵=

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌باشد که تعداد آنها در مجموع ۴۲۶ نفر است و نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری تصادفی خواهد بود. ۱۹۸ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. داده‌های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری خواهد گردید.

۱-۷-۲ ابزار گرد آوری داده ها :

برای انجام کارهای پژوهشی این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات لازم است. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی مدارک و اسناد است. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نوشته شده است که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است. برای گردآوری اطلاعا ت و داد‌ه‌های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسائی روایط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است .

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روشهای متعددی استفاده شده که مهمترین آنها به قرار زیر است :

۱- مطالعات نظری و کتابخانه ای

یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به شرح زیر است :

الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق

ب ) اخذ تصمیم در مورد این که چه محلی و چه اشخاصی باید مورد مطالعه قرار گیرند .

ج ) اطلاع یافتن از سوابق موضوع مورد تحقیق

د ) گرفتن تجربه از آنچه تا به حال انجام شده

ه ) استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود

۲- کتابهای مختلف فارسی و لاتین

محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش های از این تحقیق از جمله فصول دوم و سوم سعی در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته است . بدین منظور با استفاده از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با استفاده از متون متنوع ، تلاش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی در باره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد .

۳- رساله ها و پایان نامه ها

در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور ، سعی در استفاده از نقاط قوت آنها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر  پایان نامه ها با موضوعات ساختار سازمانی و مدیریت دانش سازمانی شده است.

۴- پرسشنامه: در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می گردد.

۱-۸  روش تجزیه وتحلیل داده ها:

در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی(میانگین ،مد،میانه ، واریانس ، انحراف معیار)و استنباطی( کولوموگروف- اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسن و رگرسیون) استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

Leave a comment