پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه محدث نوری (ره)        

غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

 

 

پایان نامه ی  دوره کارشناسی ارشد  رشته حسابداری

 

موضوع:

  بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر       پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی پور آقاجان

استاد مشاور:

دکتر سید محمدرضا رئیس زاده

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

با توجه به نقش پررنگ و با اهمیت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، این تحقیق سعی دارد با استفاده از ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ایران به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضیه ها، پلی ارتباطی بین جریانات نقدی و پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها ایجاد کند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرایی، توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. همچنین، از معیار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکیک شرکت ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعیت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1381 لغایت 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده مفید بودن برخی از ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ویژه ترکیب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکیب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

 

واژه های کلیدی:

درماندگی مالی، جریان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعالیت.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسأله.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش.. 4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش.. 4

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش.. 4

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7- قلمرو تحقیق.. 9

1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.. 9

1-9- ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مقدمه.. 12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 13

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری.. 14

2-2-1- عوامل بیرونی.. 14

2-2-1-1- عوامل اقتصادی.. 15

2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی.. 15

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری.. 15

2-2-2- عوامل درونی.. 16

2-2-2-1- مدیریت.. 16

2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود.. 17

2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته.. 17

2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد.. 17

2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت.. 18

2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه.. 18

2-2-2-7- افزایش سرمایه.. 18

2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت.. 19

2-2-2-9- طرح‌های توسعه.. 19

2-2-2-10- امتیازات ویژه.. 19

2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- نسبت های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی.. 22

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی.. 23

2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای.. 23

2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی.. 23

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد.. 24

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات   24

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار   24

2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی.. 25

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی.. 25

2-6- تداوم فعالیت.. 26

2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت   27

2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان   28

2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 29

2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی.. 30

2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33

2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی.. 34

2-11-1- تکنیک‌های آماری.. 34

2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه.. 35

2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی)   35

2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی.. 36

2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی.. 36

2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک.. 37

2-11-3- مدل‌های نظری..   37

2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق.. 38

2-13- تحقیقات خارجی.. 39

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی   39

2-13-2- بیور.. 39

2-13-3- آلتمن.. 40

2-13-4- اسپرینگیت.. 42

2-13-5- لارگی و استیکنی.. 43

2-13-6- زاوگین.. 43

2-13-7- زمیجوسکی.. 44

2-13-8- کیزی و بارتزاک.. 44

2-13-9- وارد.. 44

2-13-10- جانتادج.. 45

2-13-11- گیولی و همکاران.. 45

2-13-12- لی و چانگ.. 45

2-13-13- لین و همکاران.. 45

2-14- تحقیقات داخلی.. 46

2-14-1- رسول زاده.. 46

2-14-2- نظری.. 46

2-14-3- سلیمانی امیری.. 46

2-14-4- شاکری.. 47

2-14-5- فلاح پور.. 47

2-14- 6- مهرانی و همکاران.. 47

2-14-7- بهرامفر و ساعی.. 48

2-14-8- نیکومرام و پورزمانی.. 48

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی.. 48

2-14-10- پورزمانی و همکاران.. 49

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی……………………………………………………………………………………………………………..50

2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. 55

3-1- مقدمه.. 56

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری   57

3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق.. 60

3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات.. 60

3-6- فرضیه های تحقیق.. 61

3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61

3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61

3-7- متغیرهای تحقیق.. 62

3-7-1- متغیرهای مستقل.. 62

3-7-2- متغیر وابسته.. 62

3-7-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63

3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-9- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………….. 65

3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………..66

3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………66

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment