پایان نامه بررسی نوع طرحواره های ناسازگار در بیماران مبتلا به ام اس

دانلود پایان نامه
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی

مقایسه طرحواره های ناسازگار و راهبردهای خودتنظیم گری (راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله)در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

1-4-2- اهداف جزیی

بررسی نوع طرحواره های ناسازگار در بیماران مبتلا به ام اس

بررسی راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به ام اس

بررسی راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به ام اس

 

1-5- فرضیه ها
  • بین طرحواره های ناسازگار در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.
  • بین راهبردهای تنظیم هیجان در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.
  • بین راهبردهای مقابله در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

 

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-6-1 طرحواره های ناسازگار

تعریف مفهومی: طرحواره[1] به طور کلی به عنوان ساختار[2]، قالب[3] یا چهارچوب[4] تعریف می شود. طرحواره­های ناسازگار الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند. از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند،دردوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند. این نوع طرحواره ها در سیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند (یانگ، کلوسکو[5] و ویشار[6] 1390، 1:12؛ یانگ 1383، 10).

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) می گیرد.

[1]. Schema

[2]. Structure

  1. 3. Framework

[4]. Outline

[5]. Klosko

[6]. Weishaar

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه