پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

2-3 تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی

پیشگیری اجتماعی را میتوان نسل حقوق بشری پیـشگیری از جـرم دانـست كـه در بستر نظریه های انتقادی جرمشناسی متولد شده اسـت (ابراهیمـی, ۱۳۹۰). ایـن نـوع پیشگیری موضوع اصلی مطالعات علوم جنـایی اسـت كـه جایگـاه ویـژه ای در میـان انـواع راهبردهـای پیـشگیرانة حـوزة مطالعـات جـرم شـناختی پیـدا كـرده و تمایـل و احساس نیاز به فهم و درك عوامل اجتماعیِ پیدایش پدیدة مجرمانه، توجه سیاسـت جنایی را به آن معطوف ساخته است. رویكرد پیشگیری اجتماعی معطوف به علل و عوامل بنیادین وقوع جـرم اسـت و شرایط اجتماعی جرم زا، مشاركت جامعه و نهادهای آن برای مقابله با پدید ة مجرمانه وارتباط میان كارایی وتأثیرگذاری نهادهای جامع وی بروقـوع جـرایم درآینـده مـورد توجه قرار میگیرد. این نوع از پیشگیری شامل تمـامی تـدابیری اسـت كـه بـر انـواع محیطهای پیرامون فرد تأثیر می گذارند. تمامی این محیطها در فرایند جامعه پـذیری فرد نقش دارند و دارای كاركردهای اجتماعی هستند. پیشگیری اجتمـاعی بـا ایجـاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایـدار و همیشگی است و میكوشد تا اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیـت، تـشویق و تنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا كند (شاطریپور، ۱۳۸۸).

پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی اسـت كـه بـه مـشاركت اعـضای جامعـه در پیشگیری فعال از وقوع رفتارهـای مجرمانـه و دیگـرآسـیب هـای اجتمـاعی اولویـت میدهد و علت وقوع جرم را در ساختارهای اجتماعی جستجو می كند (بیات و دیگران،۱۳۸۷). در فضای جهانی شدن فرهنگْ ساختارهای اجتماعی متحول مـیگردنـد و بر فرایند جامعه پذیری افراد تـأثیرمـیگذارنـد. جهـانی شـدن نـه یـك فراینـد، بلكـه تركیبی پیچیده از فرایندهاسـت كـه عـلاوه بـر گـسترش روابـط اجتمـاعی در سـطح جهانی، گسترة تأثیرپذیری اجتماعی را نیز افزایش می دهد. جهانی شدن فرهنـگ بـا ایجاد تحولات و تغییرات گستر ده و فراگیر در ساختار روابط و نهادهـای اجتمـاعی، موجب تضعیف مؤلفه های مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم كـه بـر جامعـه پـذیری افراد جامعه و وجود وفاق بنیـادین بـر ارزش هـا