پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین

نتایج مطالعات مبتنی بر گزارش مجرمین،نشانگر این است که میزان جرائم ارتکابی در جامعه بـسیار بـالاتر‌ و گـسترده‌تر از میزان جرائمی است که در آمار رسمی منعکس شده‌

است.از دیگر واقـعیاتی که از اینگونه آمارها بدست می‌آید‌ این‌ است که فاصله بین نرخ‌ بزهکاری‌ مردان‌ و زنان کمتر از آن چیزی است که در آمـار رسـمی مـنعکس می‌شود. مطالعات مانسی‌ (9991)کمتر بودن میزان جرائم ارتکابی زنان نسبت به مردان را مـورد تایید‌ قـرارنداده‌ و معتقد است که‌ تا‌ سن سالگی،جرائم ارتکابی توسط زنان و مردان‌ برابر و یکسان است و تنها بعد از این سـن اسـت کـه میزان جرائم زنان کاهش و میزان جرائم‌ مردان افزایش می‌یابد.هم‌چنین،مطالعات هایدنسون‌ (6991)در آمریکا‌ و انگلستان‌ نشانگر آن اسـت کـه جـرایم دختران نسبت به پسران بیشتر از آن است که گزارش می‌شود، به عبارت دیگر فاصله ارتکاب جـرم دخـتران و پسـران کمتر از آن است که آمار‌ رسمی‌ نشان‌ می‌دهد،لیکن محکومیت‌ آنان در مقابل پسران کمتر است.در مورد مـاهیت جـرائم‌ ارتکابی،مطالعات مذکور یافته‌های آمار رسمی را تایید نموده و نشان می‌دهد که غالبا مردان در مقایسه با زنـان جـرائم مـهم‌تر و جدی‌تری‌ مرتکب‌ می‌شوند

آمار بزه دیدگی

حقیقات بزه‌دیدگی در انگلستان که از سالهای اولیه دهه 0891 شروع شده،نشان‌ می‌دهد میزان جرائم ارتـکابی ‌‌از‌ آنـچه که در آمار رسمی جرائم آمده،بسیار بالاتر است.به‌ عنوان مثال،در سال 3002-2002 تنها‌ 34%از‌ جرائم‌ ارتکابی بـه پلیـس گـزارش شده است.12 تحقیقات در خصوص جرم و آمار رسمی جرائم بر مبنای‌ جنسیت نشانگر آن است که

-احتمال این‌ کـه‌ مـردان قربانی جرائم خشونت‌بار شوند نسبت به زنان بسیار بالاتر است. خصوصا مردان بـین 61 تـا 42 سـال بیشترین ریسک و خطرپذیری را برای بزه‌دیدگی دارند.

-خضونت خانگی تنها نوع جرم خشونت‌آمیز است‌ که زنان را نسبت بـه مـردان در حـد بسیار بالاتر در معرض ریسک بزه‌دیدگی قرار می‌دهد.

-مردان نسبت به زنان بسیار بیشتر در معرض تـعرض و خـشونت از جانب افراد ناشناس‌ قرار می‌گیرند.

-علیرغم این‌ که‌ بیشتر جرائم را مردان مرتکب