پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

تحلیل بزهکاری زنان

بسیاری از‌ نتیجه‌گیری‌های مرتبط با بزهکاری مبتنی بر تحلیل‌های متفاوتی است که‌ نسبت به بزهکاری مردان و زنان‌وجود دارد.توضیح آن که،از لحاظ اجـتماعی،ارتکاب‌ جرم در مـورد مردان یک کردار و واکنش‌”عادی‌”و”طبیعی‌”محسوب می‌شود که در پاسخ به‌ عوامل‌ متعدد وهدایت کننده مانند مشکلات زندگی،تشویق و تاثیر هم سن و سالان،ضرورت و نیاز،طمع،و امثال اینها،شکل می‌گیرد.

بالعکس،در مـورد زنـان،از آنجا که رفتار مجرمانه در آنـان کـمتر دیده می‌شود،نقض‌ قوانین کیفری یک‌ پدیده‌ غیرعادی و نامانوس محسوب می‌شود که نیازمند تیین و توجیه‌ است.از طرفی بزهکاری زنان با نقض باورهای جنسیتی اجتماعی همراه است و بـه عـبارت‌ دیگر،مخالف‌ ویژگی‌های‌ طبیعی زنان و مـورد قـبول‌ جامعه‌ است،در نتیجه مجرمیت زنان ناشی از عدم توفیق آنان در تطبیق خود با ویژگی‌های طبیعی و گرایش‌های بیولوژیکی‌ زنانه است و یا‌ آن طور که شوالتر (7891)بیان‌ می‌کند،به‌ عنوان یک‌”بیماری زنانه‌” مطرح می‌شود که با عدم عقلانیت و عـدم ثـبات روانی همراه است.پدیده‌ای که زنان را در معرض‌”بزه‌کاری مضاعف‌”قرار می‌دهد.

تحلیل امروزی از بزهکاری زنان،مدرن و کاملا متحول گشته،به طوری که‌ با توجیهات‌ و فرضیات کلیشه‌ای و سنتی در خصوص انگیزه آنان برای ارتکاب جرم متفاوت‌ است،و بحث جدیدی را مبنی بـر ایـن که بـزهکاری زنان کاملا عقلانی و هدفمند است، مطرح می‌کند.به عنوان مثال،کارلن‌ (1988)معتقد‌ است‌ که بروز‌ رفتار مجرمانه‌ در زنان،حاصل یک تصمیم‌گیری خـودآگاهانه است و می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال‌ اقتصادی،اجتماعی آنان مـورد تـوجیه و تـبیین قرار گیرد.همچنانکه‌ مطالعات بر روی‌”گنگ دختران‌”و‌ زنانی‌ که‌ به خاطر ارتکاب جرائمی مانند ضرب و شتم مشدد و سرقت‌های بـه ‌ ‌عـنف دستیگر شده‌اند،از نظر انگیزه ارتکاب ‌‌جرم،تفاوت‌ خاصی‌ را بین زنان و مردان نشان نمی‌دهد.جرائم خشونت‌آمیز در زنـان عـمدتا بـرای کسب‌ منافع‌ مادی‌ و یا تامین هزینه‌های مواد مخدر صورت می‌گیرد(میلر و همکاران، 1993).البته در تبیین جرائم زنان‌ توضیح مستقل و واحدی