پایان نامه رشته معماری گرایش مهندسی معماری -طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

 

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

 

فهرست

    عنوان                                                                                                                                                        صفحه

                                                                                                                                                

فصل اول:معرفی پروژه…………………………………… 1

1-1-مقدمه…………………………………… 2

1-2-بیان مسئله…………………………………… 2

1-3-پیشینه طرح…………………………………… 3

1-4- اهمیت و ضرورت طرح…………………………………… 6

1-5- اهداف تحقیق…………………………………… 7

1-6-پرسش های تحقیق یا فرضیه ها طرح…………………………………… 7

1-7-روش تحقیق…………………………………… 7

1-8-فرآیند تحقیق…………………………………… 8……………………………………

 

فصل دوم: مسکن 9

2-1-  مفاهیم و تعاریف مسکن 10

2-2- مسکن و انسان 11

2-3-  روش زندگی و مسكن 14

2-4- ویژگی های کیفی مسكن مطلوب 18

2-4-1- توجه به انسان 18

2-4-2- امنیت و ایمنی 19

2-4-3- محرمیت 19

2-4-4- آرامش 19

2-4-5- خلوت 20

2-4-6- امكان ارتباط با طبیعت 20

2-4-7- میانه روی 21

2-4-8- احترام به حقوق دیگران 21

2-4-9-وحدت جامعه 21

2-4-10-احترام به خانواده 22

2-5- مبانی طراحی مسکن مطلوب………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-5-1- مقیاس انسانی 23

2-5-2- کلیت 23

2-5-3- ساسله مراتب 24

2-5- 4- هماهنگی 24

2-5-5- درونگرائی 25

2-5-6- تعادل 25

2-5-7- مکانیابی مناسب 26

2-6- برقراری استاندارد های مسکن 27

2-6-1-تعریف استاندارد 27

2-6-2- انواع استاندارد های ممکن 27

2-6-3- هدف از تدوین استاندارد های مسکن 27

2-6-4-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن 28

2-6-5- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند 29

2-7- مفاهیم و نظریات مرتبط با