پایان نامه دلایل استفاده ازمدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • مدیریت فرایندهای پروژه:

بهترین روش برای مدیریت فرایندهای پروژه است.پس کافی است فرایندهای پروژه را بشناسیم وبدانیم چه ورودیها وابزارهاوتکنیکهاوچه خروجیهایی دارند.مثلا برای مدیریت یکپارچگی پروژه کافی است فرایندهای مربوطه رابشناسد.

  • ارتباط فرایندها:

درهرگروه ازفرایندتوسط ورودیهاوخروجیهایش بافرایند دیگرارتباط دارد.بدین ترتیب هر فرایندرامی توان باعناصرزیرتعریف کرد:

  • ورودیها: اقلام قابل استنادی که عملیات بعدی برطبق آنهاانجام می گیرند.
  • ابزارها وتکنیکها: مکانیزمهایی هستند که جهت ایجاد خروجیها ازورودیها به کارگرفته می شوند.
  • خروجیها: اقلام قابل استنادی که نتایج فرایندمی باشند.

پروژه هامعمولا مجموعه ای ازفرایندهامی باشند.این فرایندها به دودسته اند.

فرایندهای مدیریت پروژه : که شامل سازماندها اجرای پروژه می باشند.

فرایندهای تهیه محصول: که شامل تعیین وتهیه محصول یاخدمات پروژه می باشند.

این دودسته فرایندهادرسرتاسر اجرای پروژه درتعامل وارتباط بایکدیگر می باشند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1