پایان نامه ارشد درباره الگوی سنی ازدواج در ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گروههای سنی 11  تا 20 سال : در گروه های سنی 11 تا 20 ساله نسبت به گروه سنی بالاتر از خود می توان افزایش شدید جمعیت را مشاهده نمود این افزایش مربوط به مقطع پس از انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق است و در ارتباط مستقیم با سیاستها و برنامه های دولت پس از انقلاب می باشد كه با اعمال سیاستهای تشویقی در كشور موجب كاهش سن ازدواج و درنتیجه افزایش موارد ازدواج و زاد و ولد گردید. میزان رشد جمعیت در طی سالهای فوق از مرز 4 در هزار نیز گذشت و موجب شد تا میزان رشد جمعیت بشدت افزایش یابد.

گروههای سنی كمتر از 10 سال: همانگونه كه در منحنی هرم سنی مشاهده می گردد یك ناحیه فرورفته در قسمت انتهای هرم كه مربوط به گروه سنی كمتر از 10 سال می باشد را می توان مشاهده نمود این پدیده مربوط به مقطع پس از جنگ ایران و عراق در كشور ما می باشد كه تغییر در سیاستهای دولت برای كنترل جمعیت كشور و از طرفی توسعه سیستم شبكه های بهداشتی در كشور و همچنین كاهش میزان ازدواج به دلیل معضلات اقتصادی در كشور موجب گردید تا میزان رشد جمعیت بطور ناگهانی و چشمگیری كاهش یابد و فرو رفتگیی را در قاعده هرم ایجاد نماید فرورفتگیی كه ممكن است بتواند منجر به عدم تعادل در كل هرم گردد!

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه :بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران