پایان نامه بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

دانلود پایان نامه

                                                                               واحد گرمسار

 

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

موضوع تحقیق:

بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جوادی پور

 

 

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

 

 

 

نگارش:

خدیجه آزاد

 

 

سال تحصیلی: 89-88

 

ب
Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

dissertation submitted to the faculties of garmsar azad university

 in partial fulfillment of the requirements

 for the degree of master of art.”

 

 

Title:

Investigating of the amount of participation of faculty members in educational planning & decision making

of islamic azad universities

of area 10

 

 

superviser:

Dr Mohammad javadipour

 

 

Adviser:

Dr gholamali ahmadi

 

 

By:

Khadijeh azad

 

2010

 

 

ج

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

تقدیر…..

 

 

از لطف بی پایان خداوند متعال وزحمات اساتید گرامی وارجمندم، آقایان : دكترمحمد جوادی پور ودكتر غلامعلی احمدی ، كمال سپاس وقدردانی را دارم وسربلندی وسعادت همه خدمتگزاران به علم واندیشه بخصوص اساتید یادشده را آرزومندم.

همچنین لازم میدانم سپاس قلبی خود را بخاطر مساعدتهای بی دریغ جناب آقای دكتر نادر سلیمانی (مدیر گروه محترم ) اعلام نمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

تقدیم به برادرم دكتر رحمت الله آزاد

 

كه امید وعشقشان را پشتوانه راهم نمودند ویاریم دادند تا این مسیر را به سرمنزل موفقیت برسانم

 

 

 

وتقدیم به

 

همسرم ؛

 

 به خاطر تشویقها، راهنمائیهاو حمایتهای صمیمانه اش

 

 

وتقدیم به

 

         بهترین عزیزانم ، دو دلبندی كه تمامی سرمایه ی آرامشم هستند

 

                                                                             پسرانم

 

وتقدیم به

    

       همه آنانی كه دوستشان دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هة

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول – كلیات تحقیق

1-1 مقدمه………………………………… 3

2ـ1 بیان مسأله……………………………. 4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. 7

4-1 اهداف تحقیق…………………………… 8

5-1 متغیرهای تحقیق………………………… 9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

1ـ2 مقدمه……………………………….. 13

2-2 تعریف تصمیم گیری……………………… 14

3-2 ماهیت تصمیم گیری……………………… 14

4-2 فرایند تصمیم گیری…………………….. 15

5-2عوامل موثر درتصمیم گیری………………… 16

6-2 مراحل تصمیم گیری……………………… 17

7-2 نگرش بنیادی وتاریخی به موضوع تصمیم گیری… 18

8-2 الگوهای تصمیم گیری درسازمانهای آموزشی …. 18

9-2 محدودیت های تصمیم گیری………………… 21

10-2آموزش عالی…………………………… 21

11-2 تاریخچه آموزش عالی…………………… 22

12-2 رسالت واهداف آموزش عالی………………. 22

13-2نگاهی اجمالی به واحدهای منطقه 10دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………… 23

14-2 تعریف مشاركت………………………… 25

15-2 مفهوم مشاركت………………………… 25

16-2 پیش نیازهای مشاركت…………………… 27

17ـ2 مبانی مدیریتی مشاركت…………………. 27

18-2 مزایای مشاركت……………………….. 28

19-2 موانع مشاركت………………………… 28

20-2 تعریف مدیریت………………………… 29

و

21-2 تعریف مدیریت مشاركتی…………………. 30

22-2 تاریخچه مدیریت مشاركتی……………….. 30

23-2 مدلهای مدیریت مشاركتی………………… 32

24-2 محاسن مدیریت مشاركتی…………………. 35

25-2 موانع مدیریت مشاركتی ………………… 37

26-2 جمع بندی ونتیجه گیری (مبانی نظری)…….. 37

27-2پیشینه موضوع تحقیق……………………. 38

28-2 جمع بندی ونتیجه گیری (پیشینه تحقیق)…… 45

 

 

فصل سوم – روش تحقیق

1-3 مقدمه……………………………….. 48

2-3 روش تحقیق……………………………. 49

3-3 جامعه آماری………………………….. 49

4-3 نمونه و روش نمونه‌گیری ………………… 49

5-3 ابزار اندازه‌گیری……………………… 50

6-3 روش آماری……………………………. 51

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه……………………………….. 54

فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری

1-5 خلاصه تحقیق…………………………… 83

2-5 بحث و نتیجه‌گیری………………………. 84

3-5 پیشنهادهای  تحقیق…………………….. 86

4-5 محدودیت‌های تحقیق……………………… 86

پیوست…………………………………… 88

منابع…………………………………… 91

چكیده انگلیسی……………………………. 94

 

 

 

 

 

ز

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

 

 

جدول(1-4)توزیع فراوانی مرتبط با “سن”نمونه های تحقیق…………………………………… 55

جدول(2-4)توزیع فراوانی مرتبط با”جنسیت”نمونه های تحقیق…………………………………… 56

جدول(3-4)توزیع فراوانی مرتبط بامتغیر”وضعیت تاهل”نمونه های تحقیق……………………… 57

جدول(4-4)توزیع فراوانی مرتبط بامتغیر”میزان تحصیلات”نمونه ها………………………….. 58

جدول(5-4)توزیع فراوانی مرتبط با “رشته تحصیلی”نمونه های تحقیق……………………. 59

جدول(6-4)توزیع فراوانی مرتبط با”سابقه خدمت”نمونه های تحقیق……………………………….. 60

جدول(7-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”نیازسنجی”………………………….. 61

جدول(8-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”برنامه ریزی”……………………….. 62

جدول(9-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”اجرا”……………………………… 63

جدول(10-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”ارزشیابی برنامه های آموزشی “………… 64

جدول(11-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”نیازسنجی امكانات وتجهیزات آموزشی”……. 65

جدول(12-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”حیطه عمرانی”……………………….. 66

جدول(13-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”پژوهشی”……………………………. 67

جدول(14-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”آموزشی”……………………………. 68

جدول(15-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”اداری”…………………………….. 69

جدول(16-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”پشتیبانی”………………………….. 70

جدول(17-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”فرهنگی”……………………………. 71

جدول(18-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”برنامه ریزی آموزشی”…………………. 72

جدول(19-4)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”تصمیم گیری”………………………… 73

Leave a comment