پایان نامه با موضوع:مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • ورودیهای فرایندکنترل کلی تغییرات:

1- برنامه پروژه: برنامه پروژه مبنای اصلی کنترل تغییرات می باشد.

2- گزارشات عملکرد: گزارشات عملکرد اطلاعات وهشدارهایی رابرای تیم پروژه فراهم می کندبطوریکه مشخص می شودچه مشکلی درآینده رخ خواهدداد.

3- درخواست تغییرات: درخواست تغییرات ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهدازجمله شفاهی یا کتبی ،مستقیم یاغیرمستقیم بامنشا خارجی یاداخلی.

  • ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه :

1- مهارتهای عمومی مدیریت: مهارتهای عمومی مدیریت ازجمله هدایت، برقراری ارتباطات وبرگزاری جلسات بحث وگفتگوبرای اجرای موثرلازم هستند.

2-دانش ومهارتهای لازم درباره نتایج پروژه: تیم پروژه بایددسترسی کافی به مجموعه مهارتهاودانشهای لازم درموردنتایج پروژه داشته باشد.

3- سیستم اعطای مسولیت: سیستم اعطای مسولیت روشی رسمی برای اعطای اختیارات   می باشد.بدین ترتیب تضمین می شودکه کارها درزمان معین شده وبه ترتیب مناسب انجام می شوند.

4- جلسات بازنگری وضعیت پروژه: جلسات بازنگری وضعیت پروژه جلسات زمان بندی شده ای هستندکه برای مبادله اطلاعات درباره وضعیت پروژه تشکیل می شوند.

5- سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS): سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شامل ابزارها وتکنیکهایی می باشدکه برای جمع آوری، ادغام وانتشارنتایج دیگرفرایندهای مدیریت پروژه مورداستفاده قرارمی گیرد.

6- روشهای سازمانی.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1