پایان نامه ارتباط بین انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری کار بر حسب هزینه ها

دانلود پایان نامه

مدل تحقیق:

متغیرهای مستقل
انحصاری بودن یا رقابتی بودن صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش این تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و همبستگی می باشد

۸) جامعه آماری و حجم آن: جامعه آماری این تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند.

۹) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری):

صنایع انتخابی در این تحقیق شامل صنایع دارویی، غذایی، سیمان، قند و شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک میباشند. در واقع صنایعی انتخاب می شوند که شرکتهای زیر مجموعه آنها فعالیتهای همگن داشته باشند.

۱۰) روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱۱) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسن استفاده می شود و سپس از مدل های رگرسیون زیر استفاده می شود:

EVA= ارزش افزوده اقتصادی

LEP= بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی

CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها

CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

۱۲)متغیرها و واژه های کلیدی:

ارزش افزوده اقتصادی:

بهره وری:

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی:

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها:

بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت:

مفهوم بهره وری

به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نیست برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:

داده/ ستانده= بهره وری

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی      LEP              VA:EP

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها        CFP             VA:TA

بهره ویر سرمایه بر حسب داراییهای ثابت        CFAP           VA:TFA

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment