مدیریت پروژه:دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • شناخت اجزای مدلOPM3:

راهکاربرتر (Best Practice):

  • راه بهینه که درحال حاضربرای دستیابی به یک مقصد یا هدف معین توسط صنعت شناخته شده است.
  • برای مدیریت پروژه سازمانی راهکاربرتریعنی توانایی تحویل موفقیت آمیزپروژه ، سازگار وطبق پیش بینی راهبرهای تعیین شده ازطرف سازمان .راهکارهای برتربه توانمندیها ونتایج با آنها وابسته هستند.

توانمندیها (Capabilities) :

مجموعه ای ازتوانمندیهاباعث می شوند تادستابی به راهکارهای برترممکن شود.وجودیک مهارت باکمک نتیجه یا نتایجی که ازآن متصوراست شناسایی می شوند.

  • نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS) :

معیاری است که هرسازمان با کمک آن بطورکمی وکیفی می تواندتعیین کندکه آیا نتیجه مرتبط بایک توانمندی وجودداردیا میزان وجودآن چقدراست.شاخصهای کلیدی عملکرد، دستیابی به نتایج راتاییدمی کند.ممکن است یک راهکاربرتربه چند توانمندی وابسته باشد. وابستگی ممکن است این راهکارهای برترباشد،به این معنی که یک راهکارتاحدی به راهکار دیگروابسته باشد،درنتیجه حداقل یکی ازتوانمندیهای درون یک راهکاربرتربه وجود یک توانمندی درراهکاردیگروابسته است.گاهی وابستگی مشترک درمیان توانمندیهای راهکارهای برتروجوددارد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1