مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

رفتار کلی:

این واقعیت که خط فشار با پروفیل تاندون برای یک عضو بارگذاری نشده مطابقت دارد، ایجاد می کند که به عضو بتن پیش تنیده به یک سازه منفرد نگاه شود نه به عنوان عضوی که از بتن و فولاد به طور مجزا تشکیل شده است،  برای تاکید برای این دیدگاه عضو بتنی قائمی را در نظر بگیرید که به وسیله یک نیروی P گذرنده از مرکز سطح مقطع پیش تنیده شده است آن را مقایسه با بتنی قائم خارجی P  در مرکز مقطع آن وارد شده است. در حالت پیش تنیدگی هنگامی که نیروی P از صفر افزایش می یابد امکان وقوع کمانش به علت نیروی پیش تنیدگی وجود ندارد و گسیختگی این عضو در اثر خرد شدگی فشاری بتن اتفاق می افتد و در حالت عضو بتنی هنگامی که نیروی P  از صفر افزایش می یابد وضعیت کمانش قبل از خرد شدگی اتفاق می افتد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری