قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

2-3-3-5: تنش بازیافتی و نیروی محرک

در جریان تبدیل فاز برگشت ، وقتی که میله سرد شود و به فاز مارتنزیت برگردد، نیز کرنشهای پلاستیک کاملاً حذف شده اند و به حالت اولیه درخواهد آمد. در حقیقت در اثر فرآیند برگشت به شکل اولیه، تنشهایی در آلیاژ تولید میشود که این تنش باعث تحریک میشود. این تنشهای حاصل شده، تنش بازیافتی خوانده می شود و بهبود توزیع تنش و کرنش،بهبود خواصی چون مدول یانگ و تنش تسلیم و توانائی کنترل رفتار سیستم، ازجمله آثار مفید تنشهای بازیافتی می‌باشد.

تنشهای بازیافتی تولیدشده به دما وابستگی دارد و همچنین  بایستی توجه شود که تنشهای بازیافتی به مقدار کرنش اولیه بستگی داشته و درحالتی که آلیاژ تحت هیچگونه کرنش اولیه ای نباشد، در اثر تغییر فاز، تنش بازیافتی تولید نمی شود.

به علاوه هنگامی که محدودیت در بازیابی شکل وجود دارد این آلیاژها نیروی ارتجاعی بالائی را تولید می کنند( یعنی در فرآیند برگشت به شکل به یاد مانده آلیاژ می تواند نیروی زیادی تولید کند که جهت تحریک مفید است) که این نیرو کاربرد آلیاژ را به صورت زیربیشتر می کند:

– كاربرد با بازیابی مقید ( استفاده از نیرو ) : به كاربردهایی اطلاق می شود كه در آنها یك نیروی خارجی جلوی بازیابی كرنش در آلیاژ را می گیرد . در این حالت هیچ كرنشی بازیابی نمی شود . ولی مقدار زیادی تنش ایجاد می شود ، مثل چفت و بست ها.

– كاربردهایی با بازیابی تحت فشار ( استفاده از كار ) : هم تنش و هم كرنش حین گرم شدن بازیابی می شوند  و كار مكانیكی ایجاد می شود.

در واقع نیروی محرک نیروی اعمالی برای انتقال حاصل تفاوت بین انرژی آزاد Gibbs دو فاز است و بستگی دارد به دما و تنش اعمالی.

در انتقال فاز رفت نیروی محرک با افزایش کرنش الاستیک و انرژی های داخلی و مقاومت ناشی از هرگونه حرکت داخلی متعادل می شود و در انتقال فاز برگشت تنها  کرنش الاستیک ذخیره شده و انرژی های داخلی  در مقابل نیروهای محرک هستند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق